Skip to main content

Nod astudiaeth newydd yw deall achosion Anhwylder Dysfforig Cyn Mislif

Mae astudiaeth newydd i Anhwylder Dysfforig Cyn Mislif (PMDD) yn gobeithio deall achosion cyflwr sydd heb ei ymchwilio tangnefedd. Cymerwch ran heddiw!

Rydym yn ceisio deall Anhwylder Dysfforig Cyn Mislif (PMDD) yn well a’i effaith ar fywydau pobl.

Ydych chi neu rywun rydych chi’n ei adnabod wedi cael diagnosis o PMDD neu Syndrom Cynfislifol Difrifol (PMS), neu’n profi’r symptomau cynfislifol difrifol yn rheolaidd yr wythnos cyn eich mislif?

Rydym wedi lansio arolwg i astudio’r cyflyrau hyn a dysgu sut y gallwn eu rheoli.

Beth yw PMDD?

Mae (PMDD) yn anhwylder hwyliau yr amcangyfrifir ei fod yn effeithio ar tua 5.5% o’r bobl sy’n cael mislif.

Yn ystod yr wythnos cyn eu mislif, a elwir yn gyfnod lwteal, mae pobl â PMDD yn profi symptomau megis:

  • Iselder neu hwyliau hynod isel
  • Gorbryder
  • Llai o ddiddordeb mewn gweithgareddau arferol (megis gwaith, ysgol, ffrindiau a hobïau)
  • Syrthni, blino’n hawdd neu ddiffyg egni
  • Cysgu’n ormodol neu ddiffyg cwsg

Gall y symptomau hyn fod yn bresennol am fwy na dau gylch yn olynol a dechrau gwella o fewn ychydig ddyddiau wedi i’r mislif ddechrau.

Gyda chyfartaledd o 450 mislif mewn oes, mae PMDD yn ddiagnosis hirdymor a all achosi niwed emosiynol, proffesiynol a phersonol difrifol i’r rhai sy’n ei gael.

Nododd rhai o’r menywod yr ydym wedi siarad â nhw yn ein grwpiau ffocws eu bod ‘eisiau cuddio’ yn ystod yr wythnos honno a’u bod ‘yn effeithio ar eu gallu i gael perthynas a bod yn fam’. Maen nhw wedi ychwanegu, ‘nad ydyn nhw’n gallu siarad â’u plant na gwenu’, felly’n treulio ‘gweddill y mis yn ceisio gwneud yn iawn am hyn’.

A woman at her desk looking out of a window

Drwy ddeall y cyflwr hwn yn well, bydd yn cyfrannu at ddatblygu triniaethau wedi’u targedu i helpu i reoli’r symptomau hyn.

Hefyd, gallwn nodi dangosyddion cynnar yn well i helpu meddygon, rhieni, athrawon ac unigolion i adnabod symptomau PMDD, er mwyn i bawb gael y gefnogaeth a’r ymyrraeth yn gynharach.

Ers pryd rydyn ni’n gwybod am PMDD?

Dim ond yn 2013 y cafodd diagnosis PMDD ei gydnabod yn swyddogol, ac ers hynny bu cyfradd gynyddol o ymchwil i’r pwnc.

Roedd hyn wedi arwain at lawer o syniadau am yr hyn sy’n achosi PMDD ac mae wedi dechrau arwain y drafodaeth am driniaethau arbenigol.

Fodd bynnag, mae yna lawer o fylchau i’w llenwi o hyd i roi’r darnau at ei gilydd, a dyna fydd ein rôl ni.

Beth ydym ni’n ei wneud ar gyfer PMDD?

Yn rhan o’r Rhaglen Iechyd Meddwl Atgenhedlol rydym yn cynnal PreDDICT: Anhwylder Dysfforig Cyn Mislif – Dangosyddion, Achosion a Sbardunau, prosiect sy’n ymroi i ddeall PMDD.

Nod PreDDICT yw dysgu rhagor am gyfranwyr genetig ac amgylcheddol PMDD, gyda’r nod hirdymor o wella’r dull gweithredu presennol o ran diagnosis, ataliaeth, triniaeth a chefnogaeth i unigolion sy’n profi PMDD.

Mother and daughter sitting on a bed

Ymchwil yw un o’r camau cyntaf i newid hyn. Bydd hyn yn cynyddu dealltwriaeth o’r anhwylder i ysbrydoli gwell triniaethau a chymorth yn ddiweddarach.

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr sy’n byw gyda PMDD, neu sydd â phrofiad blaenorol o’r anhwylder, i ddisgrifio sut oedd yn effeithio ar eu bywydau personol a’u gwaith.

Cymryd rhan yn ein hymchwil

Os ydych yn dioddef o symptomau PMDD/PMS difrifol ar hyn o bryd, gallech ein helpu i ddeall yr anhwylder yn well trwy gwblhau ein hastudiaeth ar-lein.

Dylai’r arolwg gymryd tua 20-25 munud i’w gwblhau ac mae’r cwestiynau’n ymdrin â phynciau megis eich profiad gyda symptomau PMDD, am eich iechyd corfforol a meddyliol cyffredinol a chwestiynau am eich profiad o feichiogrwydd (os yw’n berthnasol).

Cymerwch ran ar-lein heddiw a helpwch ni i wneud gwahaniaeth.

Adnoddau

Darllen mwy

Chloe Apsey

Mae Chloe yn Gynorthwyydd Ymchwil ac yn fyfyriwr PhD i'r NCMH sy'n gweithio ar brosiect PreDDICT.

Gofrestru ar gyfer y cylchlythyr
Cyfeiriad:

Y Ganolfan Iechyd Meddwl Genedlaethol,
Prifysgol Caerdydd,
Adeilad Hadyn Ellis,
Heol Maindy,
Caerdydd
CF24 4HQ

Ffôn:
+44 (0)29 2068 8401
E-bost:
Mae’r NCMH yn rhan o’r isadeiledd ymchwil i Gymru a ariannir gan Ymchwil lechyd a Gofal Cymru. | Polisi preifatrwydd