Astudiaeth ar-lein

Rydym yn ceisio deall pam mae rhai pobl yn cael problemau gyda’u hiechyd meddwl. Drwy gymharu gwybodaeth gan bobl sydd wedi cael problemau iechyd meddwl â gwybodaeth gan bobl nad ydynt wedi cael problemau o’r fath, rydym yn gobeithio dysgu mwy am y ffactorau a all wneud rhai pobl yn fwy tebygol o ddatblygu salwch na phobl eraill. Rydym yn gobeithio y bydd ein hastudiaeth yn gwella dealltwriaeth o salwch meddwl ac yn helpu i ddod o hyd i driniaethau gwell yn y dyfodol. Os byddwch yn penderfynu cymryd rhan, byddwn yn gofyn i chi roi rhywfaint o wybodaeth sylfaenol i ni amdanoch chi a’ch iechyd meddwl er mwyn ein helpu i ateb y cwestiynau ymchwil pwysig hyn.

Rydym hefyd am ddod o hyd i bobl a fyddai’n fodlon i ni gysylltu â nhw ynglŷn â chymryd rhan mewn rhagor o brosiectau ymchwil iechyd meddwl.

Mae angen i gynifer o bobl â phosibl gymryd rhan – beth bynnag fo’ch oedran, ble bynnag rydych yn byw a ph’un a ydych wedi cael salwch meddwl ai peidio.

Beth fydd yn rhaid i mi ei wneud?

Mae cymryd rhan yn wirfoddol: chi sy’n penderfynu p’un a ydych am gofrestru ai peidio.

Os byddwch yn ymuno â ni, byddwn yn gofyn i chi p’un a fyddech yn fodlon gwneud y canlynol:

 1. Rhoi eich manylion cyswllt i ni (e.e. cyfeiriad, cyfeiriad e-bost a rhif ffôn) a rhywfaint o wybodaeth bersonol (e.e. dyddiad geni, grŵp ethnig a statws cyflogaeth).
 2. Ateb rhai cwestiynau am eich iechyd meddwl, eich iechyd corfforol a’ch ffordd o fyw. Bydd hyn yn cymryd tua 10-15 munud.
 3. Caniatáu i ni weld a defnyddio’r wybodaeth yn y cofnodion y mae’r GIG yn eu casglu amdanoch fel mater o drefn. Nod hyn yw cael rhagor o fanylion am y mathau o symptomau a thriniaethau y byddwch wedi’u cael o bosibl. Hoffem hefyd edrych ar eich cofnodion yn y dyfodol er mwyn gweld a oes unrhyw newid wedi bod yn eich iechyd.
 4. Caniatáu i ni gysylltu â chi yn y dyfodol ynglŷn ag astudiaethau eraill y byddwch am gymryd rhan ynddynt o bosibl. Ni fydd unrhyw rwymedigaeth arnoch i gymryd rhan yn y cyfleoedd hyn yn y dyfodol.
 5. Caniatáu i ni gysylltu â chi bob 6–12 mis er mwyn eich gwahodd i roi rhagor o wybodaeth i ni am eich iechyd meddwl, eich iechyd corfforol a’ch ffordd o fyw.
 6. Caniatáu i ni rannu gwybodaeth ddienw ag ymchwilwyr eraill os oes ganddynt gymeradwyaeth wyddonol a moesegol ar gyfer y cwestiynau yr hoffent eu hateb.

Byddwn yn defnyddio eich atebion, ynghyd â’r wybodaeth o’ch cofnodion GIG, i wella ein dealltwriaeth o salwch meddwl a helpu i ddod o hyd i driniaethau gwell yn y dyfodol. Ar ôl i chi ymuno, gallwch ddewis p’un a ydych am gymryd rhan yn unrhyw rai o’r holiaduron, astudiaethau neu ddigwyddiadau y byddwn yn rhoi gwybod i chi amdanynt pan fyddwn yn cysylltu â chi.

Cwestiynau Cyffredin

Pwy sy'n gwneud yr astudiaeth?
 • Canolfan Ymchwil a ariennir gan Lywodraeth Cymru ac a arweinir gan Brifysgolion Caerdydd, Abertawe a Bangor yw NCMH. Fe’i hariennir gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, Llywodraeth Cymru. Cyfarwyddwr y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl yw’r Athro Ian Jones.
Sut y gallaf ymuno â'r astudiaeth?
 • Byddwch yn cael cyfle i ymuno â’r astudiaeth ar ôl i chi ddarllen drwy’r wybodaeth a’i deall.
Beth yw manteision posibl cymryd rhan?
 • Rydym yn gobeithio y bydd dysgu mwy am iechyd meddwl yn arwain at ffyrdd newydd o roi diagnosis o salwch meddwl, ei drin a hyd yn oed ei atal. Fodd bynnag, nodau hirdymor yw’r rhain o hyd, ac ni fyddwch yn cael budd uniongyrchol o gymryd rhan yn yr astudiaeth.
Pwy fydd yn gallu gweld fy ngwybodaeth?
 • Dim ond tîm yr astudiaeth fydd yn gallu gweld eich data, a dim ond aelodau’r tîm hwnnw fydd yn cysylltu â chi yn uniongyrchol.
 • Caiff yr holl wybodaeth a gaiff ei chasglu yn ystod yr astudiaeth ymchwil ei chadw’n gwbl gyfrinachol. Ceir deddfau llym sy’n diogelu eich preifatrwydd ar bob cam.
 • Yn unol â’r Ddeddf Diogelu Data, caiff eich gwybodaeth bersonol ei chadw’n gyfrinachol drwy roi cod astudiaeth unigryw i’ch data.
 • Ni fydd eich enw, nac unrhyw wybodaeth y gellir ei defnyddio i wybod pwy ydych chi, yn cael eu rhannu ag unrhyw un.
Pa gwestiynau a ofynnir i mi nawr?
 • Pan fyddwch yn cytuno i gymryd rhan ac yn cofrestru, gofynnir i chi roi manylion cyswllt a rhywfaint o wybodaeth arall amdanoch eich hun, megis eich oedran a’ch grŵp ethnig.
 • Gofynnir i chi ateb rhai cwestiynau am eich iechyd meddwl, eich iechyd cyffredinol a’ch ffordd o fyw.
Pa mor aml y bydd rhywun yn cysylltu â mi?
 • Byddwn yn cysylltu â chi bob 6–12 mis i ofyn cwestiynau i chi am eich iechyd meddwl, eich iechyd cyffredinol a’ch ffordd o fyw.
 • Weithiau byddwn yn gofyn am wybodaeth nad ydych wedi’i rhoi o’r blaen. Weithiau byddwn yn gofyn yr un cwestiynau ag o’r blaen, er mwyn i ni allu gweld sut mae eich ffordd o fyw a’ch iechyd yn newid.
 • Yn ogystal â’r cyswllt rheolaidd hwn, mae’n bosibl y bydd tîm yr astudiaeth yn cysylltu â chi o bryd i’w gilydd er mwyn gofyn i chi gymryd rhan mewn astudiaethau newydd.
 • Mae’n bosibl y byddant yn cysylltu â chi am fod gennych gyflwr penodol (er enghraifft, iselder).
Faint o amser y bydd yn ei gymryd?
 • Yn gyntaf, mae angen i chi ymuno â’r astudiaeth. I wneud hyn, bydd angen darllen y wybodaeth hon ac yna roi eich caniatâd isod. Dylai hyn gymryd tua 5 munud. Cymerwch gymaint o amser ag sydd ei angen arnoch i benderfynu a ydych am gymryd rhan ai peidio.
 • Ar ôl i chi ymuno, gofynnir rhai cwestiynau i chi. Dylai hyn gymryd tua 10–15 munud. Gwyddom y byddwn yn cael y data gorau os gallwch gwblhau’r cwestiynau hyn i gyd ar un tro, ond os na fydd hyn yn bosibl am ryw reswm, yna gallwch gadw eich atebion a dychwelyd i’r wefan rywbryd eto.
A allaf wrthod cymryd rhan neu dynnu'n ôl o'r astudiaeth?
 • Nid oes rhaid i chi gymryd rhan yn yr astudiaeth hon. Os byddwch yn penderfynu cymryd rhan, bydd gennych hawl o hyd i dynnu’n ôl o’r astudiaeth ar unrhyw adeg, a hynny heb roi rheswm.
 • Os byddwch yn penderfynu tynnu’n ôl o’r astudiaeth, bydd yr holl fanylion rydych wedi’u rhoi yn cael eu dinistrio. Ni fydd y rhain yn cael eu defnyddio ymhellach yn yr astudiaeth ymchwil.
Beth sy’n digwydd pan ddaw’r astudiaeth i ben?
 • Astudiaeth hirdymor yw hon, a fydd yn ein galluogi i ddysgu llawer am achosion a sbardunau problemau iechyd meddwl. Bydd y wybodaeth a roddir gennych yn cael ei storio i’w defnyddio ar sail hirdymor (o leiaf 15 mlynedd).
 • Ni fydd gennych unrhyw hawl dros unrhyw ddefnydd masnachol pellach o ganlyniadau’r astudiaeth y cafodd eich data eu defnyddio ynddi.
 • Er mwyn defnyddio adnoddau yn y ffordd orau bosibl, byddwn yn rhannu data (na fyddant yn cynnwys eich enw nac unrhyw fanylion personol), â grwpiau gwahanol o ymchwilwyr o’r GIG, o brifysgolion ac o gwmnïau masnachol.
Pwy sydd wedi adolygu’r astudiaeth?
 • Mae’r astudiaeth wedi cael cymeradwyaeth foesegol gan y Gwasanaeth Moeseg Ymchwil Cenedlaethol a chaniatâd gan y GIG (Ymchwil a Datblygu).

If you are happy to take part in this study please visit our online survey platform to get started.

Please note that the online survey platform is only available in English

O dan 18 oed? Gallwch helpu o hyd, ond nid ar-lein. Cysylltwch â ni yn info@ncmh.info neu ffoniwch 029 2068 8401 i gael gwybod rhagor.

Cyfeiriad:

Y Ganolfan Iechyd Meddwl Genedlaethol,
Prifysgol Caerdydd,
Adeilad Hadyn Ellis,
Heol Maindy,
Caerdydd
CF24 4HQ

Ffôn:
+44 (0)29 2068 8401
E-bost:
Mae’r NCMH yn rhan o’r isadeiledd ymchwil i Gymru a ariannir gan Ymchwil lechyd a Gofal Cymru. | Polisi preifatrwydd