Skip to main content

Amnadom ni

Mae’r Ganolfan Iechyd Meddwl Genedlaethol (NCMH) yn dod ag ymchwilwyr o’r radd flaenaf o Brifysgolion Caerdydd, Abertawe a Bangor ynghyd er mwyn dysgu mwy am sbardunau ac achosion problemau iechyd meddwl.

Ein nod yw helpu i wella diagnosis, triniaeth a chymorth i’r miliynau o bobl y mae salwch meddwl yn effeithio arnynt bob blwyddyn, yn ogystal â mynd i’r afael â’r stigma y mae llawer o bobl yn ei wynebu. Er mwyn cyflawni’r nodau hyn, mae’n hollbwysig ein bod yn ymgysylltu â gwasanaethau a’u defnyddwyr, y trydydd sector a’r cyhoedd yn ehangach er mwyn gwella dealltwriaeth o salwch meddwl, ac yn cefnogi ac yn cynnal gwaith ymchwil iechyd meddwl.

Ein hymchwil

Achosir problemau iechyd meddwl gan gydadwaith cymhleth rhwng ffactorau cymdeithasol, seicolegol a biolegol. Mae hyn yn golygu na all unrhyw ddull ymchwil unigol roi’r holl atebion i ni felly rydym yn defnyddio amrywiaeth o dechnegau i ymchwilio i’r ffordd y mae’r meysydd hyn yn gorgyffwrdd ac yn rhyngweithio â’i gilydd.

Ymchwil seicogymdeithasol

Rydym yn defnyddio asesiadau ar sail cyfweliadau a holiaduron i gasglu gwybodaeth am ffactorau cymdeithasol a seicolegol a all ddylanwadu ar risg unigolyn o ddatblygu salwch.

Drwy allu nodi nodweddion personoliaeth penodol a phenderfynyddion cymdeithasol neu ddigwyddiadau bywyd penodol sy’n gysylltiedig â risg uwch o salwch, gallwn helpu gweithwyr iechyd proffesiynol i nodi cleifion sy’n wynebu risg yn gynharach a’u galluogi i gael y cymorth a’r driniaeth gywir.

Ymchwil fiolegol

Mae ein hymchwil fiolegol yn gam pwysig ar y llwybr tuag at ddatblygu dulliau diagnosis a thriniaethau gwell. Mae astudiaethau labordy yn ein helpu i ddeall mwy am y ffordd y gallai

salwch meddwl newid y ffordd y mae moleciwlau, nerfgelloedd a systemau’r ymennydd yn gweithio.

Ymchwil niwroddelweddu

Mae niwroddelweddu yn rhoi dealltwriaeth fanwl o strwythur a swyddogaeth yr ymennydd dynol. Gall technegau fel MRI ein helpu i gau’r bwlch o ran deall y cysylltiad rhwng symptomau salwch meddwl a ffactorau risg genetig.

Gallwn hefyd ymchwilio i effeithiolrwydd niwroddelweddu fel ffordd o drin problemau iechyd meddwl yn ogystal â chaethiwed i gyffuriau ac alcohol.

Rhagor o wybodaeth

Darllenwch ein hadroddiad blynyddol er mwyn gweld sut mae ein gwaith yn cael dylanwad ar ymchwil, polisi ac ymarfer.

 

Adroddiad Blynyddol
6.97 MB
Download

Cofrestrwch nawr er mwyn gwneud gwahaniaeth
Cyfeiriad:

Y Ganolfan Iechyd Meddwl Genedlaethol,
Prifysgol Caerdydd,
Adeilad Hadyn Ellis,
Heol Maindy,
Caerdydd
CF24 4HQ

Ffôn:
+44 (0)29 2068 8401
E-bost:
Mae’r NCMH yn rhan o’r isadeiledd ymchwil i Gymru a ariannir gan Ymchwil lechyd a Gofal Cymru. | Polisi preifatrwydd