Skip to main content

Ymchwil i Anhwylderau’r Ymennydd: Ysgol Haf 2022. Ceisiadau nawr ar agor.

Bydd yr Ysgol Haf sy’n ymdrin ag Ymchwil i Anhwylderau'r Ymennydd, yn digwydd am y ddeuddegfed flwyddyn yn 2022.

Wedi’i alw’n “gwrs sy’n ysbrydoli” ac yn “agoriad llygad” gan bobl sydd wedi cymryd rhan yn y gorffennol, mae’r ysgol yn gwrs blynyddol sy’n cael ei drefnu gan Ganolfan y Cyngor Ymchwil Feddygol ar gyfer Geneteg a Genomeg Niwroseiciatrig (MRC CNGG), ac fe’i hariennir gan y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl (NCMH).

Bydd y digwyddiad 4 diwrnod hwn, yn cael ei gynnal o ddydd Llun 4 Gorffennaf 2022 hyd ddydd Iau 7 Gorffennaf 2022. Fe’i cynhelir mewn fformat hybrid; ar y campws yn Adeilad Hadyn Ellis, ac ar-lein.

Esboniodd yr Athro George Kirov, sy’n cydlynu’r cwrs, “Rydym wedi teimlo erioed, ein bod ni’n profi cryn anrhydedd, o gael cwmni pobl sydd wedi teithio o bob cwr o’r byd, yn ein hysgol haf. Eleni gallwn fod gyda’n gilydd eto ar y campws, ac, am y tro cyntaf, gall pobl ymuno â ni ar-lein hefyd.

“Yn ystod y cwrs, ceir areithiau gan rai o’r ymchwilwyr mwyaf blaenllaw ym meysydd seiciatreg a niwrowyddorau, gan gynnwys yr Athro Syr Mike Owen, yr Athro James Walters a’r Athro Jeremy Hall.

“Rydym yn edrych ymlaen at groesawu hyd yn oed rhagor o bobl i’r ysgol eleni oherwydd ei ffurf ar-lein ac all-lein.

Mae wir yn gyfle gwych na ddylech chi ei golli.”

brain model

Ydw i’n gymwys i wneud cais?

Mae’r cwrs yn agored i:

  • hyfforddeion clinigol (Hyfforddiant Sylfaen/Craidd/Arbenigol)
  • gwyddonwyr anghlinigol (MSc, PhD, Post Doc)

Mae’n gyfle gwych i’r rhai sydd â diddordeb mewn symud i faes genomeg a geneteg niwroseiciatrig neu’r rhai sydd am gael cyflwyniad i ymchwil i anhwylderau’r ymennydd.

Noder: ni dderbynnir ceisiadau gan bobl sydd eisoes wedi bod ar y cwrs. Er bod cynnwys y cwrs yn cael ei ddiweddaru yn gyson, cyflwyniad ydyw, o hyd, i ymchwil i anhwylder yr ymennydd.

Ymunwch â ni i ddysgu ynghylch, ac i drafod, ymchwil i anhwylderau’r ymennydd

Yn ogystal ag areithiau, ceir hefyd yn ystod y cwrs, gyflwyniadau ac arddangosiadau ynghylch amrywiaeth o bynciau seiciatreg, niwroleg a niwrowyddorau. Mae’r rhain yn cynnwys:

  • Niwroddelweddu
  • Epidemioleg seiciatrig
  • Geneteg ac epigeneteg
  • Arddangosiadau dilyniannu trosiant uchel
  • Trin bôn-gelloedd
  • Asesu ffenotypig
  • Moeseg mewn ymchwil enetig

Mae gweithdai yn cael eu cynnal hefyd, sy’n cynnig gwybodaeth a chyngor ar yrfaoedd gwyddonol a chymrodoriaethau academaidd.

Faint mae’n ei gostio?

Mae’r ysgol haf yn rhad ac am ddim, p’un ai ydych yn bwriadu dod i’r campws, neu ymuno ar-lein yn unig.

Gweld y rhaglen a gwneud cais heddiw

Rydym nawr yn derbyn ceisiadau ar gyfer Ysgol Haf y Cyngor Ymchwil Feddygol: Ymchwil i Anhwylderau’r Ymennydd. Gallwch wneud cais tan 4 Mehefin 2022.

I wneud cais, e-bostiwch eich CV a llythyr eglurhaol yn amlinellu eich profiad a’ch diddordeb at: cnggsummerschool@caerdydd.ac.uk.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i’r Ganolfan Geneteg a Genomeg Niwroseiciatrig

Mike Owen

Mike yw Swyddog Cyfathrebu NCMH a'r Is-adran Meddygaeth Seicolegol ym Mhrifysgol Caerdydd.

Gofrestru ar gyfer y cylchlythyr
Cyfeiriad:

Y Ganolfan Iechyd Meddwl Genedlaethol,
Prifysgol Caerdydd,
Adeilad Hadyn Ellis,
Heol Maindy,
Caerdydd
CF24 4HQ

Ffôn:
+44 (0)29 2068 8401
E-bost:
Mae’r NCMH yn rhan o’r isadeiledd ymchwil i Gymru a ariannir gan Ymchwil lechyd a Gofal Cymru. | Polisi preifatrwydd