Skip to main content

Colli plentyn ac ymlyniad oesol: Stori David Phillips

Ar 么l colli ei ferch, Anna Phillips, sefydlodd David elusen iechyd meddwl yn ei henw sy'n cefnogi pobl sy'n wynebu heriau iechyd meddwl sy'n gysylltiedig 芒 thrawma.

Sylwch: mae’r blog hwn yn cynnwys cynnwys y gallai rhai darllenwyr ei chael yn ofidus.

Mae colli plentyn yn annioddefol o boenus ac yn newid bywyd yn ddirfawr, gan fod y cwlwm ymlyniad naturiol wedi’i dorri’n gorfforol.

Ond a oes math o ymlyniad parhaus sy’n parhau y tu hwnt i uniongyrchedd trawmatig colled.

Bu farw fy merch Anna yn sydyn ar y 1af o Fehefin 2015 mewn amgylchiadau trasig. Mae profi marwolaeth eich plentyn bron yn amhosibl i鈥檞 gyfathrebu 芒 chynulleidfa anhysbys ac yn enwedig wrth ysgrifennu.

Wrth i mi geisio ysgrifennu a gosod fy atgofion ar bapur saith mlynedd a hanner ar 么l marwolaeth Anna, ar yr un pryd rwy’n cofio darnau o atgofion trawmatig ac yn chwilio am haniaethau rydyn ni’n eu galw’n iaith i rannu fy mhrofiad gyda’r darllenydd.

Rwyf wedi darllen dogfennau di-rif, gormod mewn gwirionedd. Papurau gwastad, oer gyda geiriau technegol wedi’u hysgrifennu arnynt naill ai’n cyfeirio’n uniongyrchol at amgylchiadau anodd Anna, ei theimladau, ei gweithredoedd, ei chredoau a’i gobeithion go iawn. Maent i gyd yn ffeithiau ynysig am berson, ond nid ydynt yn cyfleu stori bywyd gwirioneddol.

Barn y seicolegydd a’r seiciatrydd, y patholegydd a’r Heddlu, datganiadau’r dyn llaeth a’r gyrrwr tacsi. I gyd wedi鈥檜 dyddio, 芒 stamp amser ac yn derfynol yn eu sicrwydd. Ac eto, rwy’n dal i deimlo cysylltiad mor ddwfn, oesol y tu hwnt i’r uchod i gyd, fel pe bai hyn i gyd yn hunllef ofnadwy na ddigwyddodd.

Rhan sylweddol o鈥檓 trawma parhaus yw鈥檙 sylweddoliad di-alw鈥檔-么l bod yna ffeithiau amrwd yn y drasiedi hon o鈥檙 hyn a ddigwyddodd i Anna ac yna barn derfynol am yr hyn a ystyriwyd yn addas i鈥檙 cyhoedd ei ystyried ac felly鈥檔 ganiataol.

Ac eto teimlaf, wedi cael bod mor freintiedig i adnabod Anna am ugain mlynedd byr ei bywyd ifanc, fod cymaint mwy i鈥檞 ddeall a鈥檌 gyfathrebu yngl欧n 芒 sut yr arweiniodd digwyddiadau at y diweddglo hwn.

Rwy’n cofio’r sioc ddinistriol pan alwodd nyrs ICU fi o ysbyty Truro yng Nghernyw. Er y sioc yr oeddwn yn ei deimlo, roeddwn eisoes yn synhwyro’r hyn yr oedd hi’n mynd i’w ddweud wrthyf cyn iddi ddod at y diwedd, gan roi amser marwolaeth Anna imi. Rwy’n credu ei bod hi wedi gofyn i mi a oedd rhywun gyda fi. Nid oedd neb gyda mi ar y pryd. Fe wnes i roi鈥檙 ff么n i lawr.

Tawelwch. Llonyddwch. Dideimlad. Anghrediniaeth. Tawelwch.

Yna dechreuais deimlo’n bryderus iawn. Fel pe bai fy stumog wedi cael ei fwrw allan. Roedd yn rhaid i mi fynd i n么l fy mam o apwyntiad ysbyty a byddai’n rhaid i mi ddweud wrthi fod Anna wedi marw.

Yn ystod yr wythnosau a’r misoedd canlynol, mae’n rhaid fy mod wedi colli’r ymdeimlad o amser. Nid oedd yn ymddangos yn bwysig mwyach. Mae un math o golled wedi’i rhwymo gan amser. Rydym yn gwybod bod marwolaeth wedi digwydd a gallwn fesur yr amser sydd wedi mynd heibio. Ond mae ymlyniad y tu hwnt i’n cysyniad o amser. A yw ymlyniad yn oesol?

Am fisoedd ar 么l colli Anna cefais anawsterau mawr yn rheoleiddio fy emosiynau. Yn ystod y cyfnod hwn o fethu a rheoleiddio fy emosiynau a鈥檓 nheimladau, roedd llif ac adlif y cynnwrf hwn yn aruthrol ac yn anrhagweladwy.

Er enghraifft, byddwn mewn archfarchnad ac yn sydyn wrth glywed plentyn yn crio byddwn yn colli rheolaeth a byddai鈥檙 gofid a鈥檙 tristwch yn fy ngorchfygu. Daeth yn wanychol a byddai’n rhaid i mi stopio a cheisio mor galed i reoli fy hun.

Ar adegau eraill efallai fy mod yn cerdded ar yr arfordir yn edrych allan tua鈥檙 m么r, neu’n plannu coed yn y coetiroedd, a’r un teimlad fyddai鈥檔 dod drosof.

Hyd yn oed s诺n aderyn yn canu ac yn sydyn byddwn yn cwympo ac yn teimlo fel pe bai rhywun wedi bwrw fy nhu mewn.

Pe bawn i’n teimlo’r don yn fy ngorchfygu wrth yrru’r car byddai’n rhaid i mi dynnu mewn i gilfan ac aros i’r boen gilio.

Dro ar 么l tro byddwn yn cael fy nharo gan y don aruthrol hon o ofid a chynnwrf emosiynol. Byddai’r cyfnodau hyn yn para rhwng 2 a 10 munud ac roeddent yn digwydd yn aml yn y misoedd ar 么l colli Anna.

Er eu bod yn llai aml ac yn llai dwys heddiw, rwy’n dal i gael yr ergydion annisgwyl hyn. Maen nhw’n cario atgofion byw o Anna, fel petai’n ddoe, ac yn dal i beri gofid i mi pan fyddant yn digwydd, er eu bod ychydig yn haws eu rheoli nawr.

Er mwyn fy helpu i reoli’r trawma, rwyf wedi myfyrio鈥檔 helaeth ar y berthynas rhwng ymlyniad a thrawma. Ac yn yr achos hwn y rhwygiad terfynol ac anadferadwy o adnabod person yn uniongyrchol trwy’r synhwyrau ac eto yn dal i brofi teimladau dwfn sy’n gysylltiedig ag ymlyniad parhaus.

Nid wyf yn gwybod a oes astudiaethau cyfredol yn edrych ar ymlyniad fel hyn, sy’n gofyn y cwestiwn ‘sut y gall ymlyniad ymestyn y tu hwnt i fyd corfforol ein bywydau? A pha fecanwaith ffisiolegol sy’n peri inni deimlo’r ffenomen barhaus hon o drawma colli ymlyniad?’

Yn dilyn marwolaeth Anna, sefydlais The Anna Phillips Foundation, elusen gofrestredig a sefydlwyd er cof am Anna i helpu pobl 芒 heriau iechyd meddwl sy’n gysylltiedig 芒 thrawma.

Mae ein gwaith yn adlewyrchu’r rhinwedd a’r teimlad o dosturi. Rydym yn cymryd ymagwedd ragweithiol, gyda golwg gadarnhaol o’r cyflwr dynol. Mae pob unigolyn yn unigryw gydag anghenion penodol ac unigol. Mae ein dull tosturiol yn parchu anghenion pob unigolyn. Mae hefyd yn cyfleu doethineb gyffredinol barhaus.

Yn ddiweddar, lansiwyd astudiaeth newydd i brofiadau drawma. I ddysgu mwy gan gynnwys sut y gallwch gymryd rhan, ewch i’n tudalen astudio.

Resources

Read more

David Phillips
David Phillips yw sylfaenydd a chadeirydd ymddiriedolwyr Sefydliad Anna Phillips.
Gofrestru ar gyfer y cylchlythyr
Cyfeiriad:

Y Ganolfan Iechyd Meddwl Genedlaethol,
Prifysgol Caerdydd,
Adeilad Hadyn Ellis,
Heol Maindy,
Caerdydd
CF24 4HQ

Ff么n:
+44 (0)29 2068 8401
E-bost:
Mae鈥檙 NCMH yn rhan o鈥檙 isadeiledd ymchwil i Gymru a ariannir gan Ymchwil lechyd a Gofal Cymru. | Polisi preifatrwydd