Skip to main content

Effaith natur ar ein lles

Mae llawer o bobl heddiw yn aml yn chwilio'n barhaus am ffyrdd i wella eu hiechyd meddwl, yn enwedig o ystyried yr amgylchiadau anodd yr ydym wedi'u hwynebu dros y flwyddyn ddiwethaf.

Un o’r awgrymiadau mwyaf cyffredin a restrir ar lawer o wefannau iechyd meddwl yw ‘treulio amser ym myd natur’ – ond pam mae hyn? Sut gall natur wella ein hiechyd meddwl?

Mae yna lawer o agweddau hamddenol o fod ym myd natur, a all gynnwys synau lleddfol dŵr yn rhedeg o nentydd, coed yn rhydu ac adar yn chirping.

Mae natur yn aml yn agored ac yn helaeth, gan ganiatáu i bobl deimlo’n rhydd ac yn rhydd sy’n darparu dianc rhag bod adref trwy’r dydd.

Mae bod yn yr awyr agored hefyd yn ein helpu i gael awyr iach ac yn aml mae’n gysylltiedig â bod yn egnïol, rhywbeth y mae tystiolaeth wedi dangos yn gyson ei fod wedi’i gysylltu’n gadarnhaol ag iechyd meddwl a lles da.

a young woman walking in sunlight holding her hands on her head

Dangoswyd bod tynnu eich sylw oddi wrth ysgogiadau cyffrous fel ffonau a gliniaduron i ganolbwyntio ar elfennau natur fel coed a gwyrddni eraill yn helpu i dynnu ein meddyliau oddi wrth feddwl negyddol a sïon.

Yn ogystal, gall rhyngweithio â gofodau naturiol ostwng pwysedd gwaed a lefelau cortisol yr hormon straen, a all dawelu ymateb ymladd-neu-hedfan y corff.

Y wyddoniaeth y tu ôl i’r teimlad

Dangoswyd bod treulio amser yn yr awyr agored ac yn yr haul hefyd yn helpu gyda’n cymeriant fitamin a hormonau.

Mae astudiaethau wedi dangos y gall pobl nad ydynt yn treulio llawer o amser yng ngolau dydd gynhyrchu llai o melatonin. Os yw’r hormon hwn yn anghytbwys, gall effeithio ar hwyliau a chyfrannu at Anhwylder Affeithiol Tymhorol (SAD).

Yn ogystal, mae bod yng ngolau’r haul yn hanfodol ar gyfer ein cymeriant o fitamin D. Canfuwyd bod diffyg fitamin D yn gysylltiedig â blinder a gall gydberthyn yn gryf ag iselder. Mae hyn yn dangos pa mor bwysig yw hi i ni dreulio amser yn rheolaidd yn yr awyr agored, yng ngolau dydd a natur er mwyn cynnal iechyd meddwl da.

a woman walking along a path in a park

Mae buddion cyffredinol eraill natur ar iechyd meddwl yn cynnwys:

 • Yn gwella hwyliau
 • Yn lleihau teimladau o straen neu ddicter
 • Yn annog cysylltiad ag eraill
 • Yn gwella arferion ymwybyddiaeth ofalgar
 • Yn gwella hyder a hunan-barch

Ymddangosiad ecotherapi

Un math o therapi sy’n cydnabod buddion natur ar iechyd meddwl yw ecotherapi.

Mae hwn yn fath ffurfiol o driniaeth sy’n cynnwys gwneud gweithgareddau awyr agored ym myd natur. Mae hyn fel arfer yn cael ei arwain gan weithwyr proffesiynol hyfforddedig neu therapyddion ac mae’n canolbwyntio mwy ar weithgaredd yn hytrach nag yn seiliedig ar iechyd.

Mae’n digwydd mewn amgylchedd gwyrdd ac mae’n gysylltiedig â gwerthfawrogi’r byd naturiol a theimlo’n fwy sylfaen mewn amgylchedd naturiol.

Mae yna nifer o wahanol fathau o raglenni ecotherapi sy’n cynnwys gweithgareddau amrywiol fel gweithgareddau corfforol (dringo creigiau, rafftio), ymyriadau anifeiliaid (treulio amser gydag anifeiliaid) a ffermio gofal (tyfu cnydau neu edrych ar ôl coetir).

Mae’r holl fathau hyn o ecotherapi wedi dangos llwyddiant wrth wella iechyd meddwl a lles llawer o bobl, a hyn yn unig o dreulio mwy o amser yn yr awyr agored ac ym myd natur – mor syml ond mor effeithiol!

Chwilio am syniadau ar gyfer gweithgareddau hwyl i’w gwneud ym myd natur?

Dyma rai awgrymiadau a thriciau i chi roi cynnig arnyn nhw:

 • Tyfu neu ddewis bwyd
 • Yna fe allech chi ddefnyddio’r bwyd hwn i goginio pryd blasus!
 • Dewch â natur y tu mewn
 • Nid oes rhaid i gysylltu â natur fod yn weithgaredd awyr agored bob amser. Fe allech chi ddod ag agweddau ar fywyd awyr agored i’ch cartref trwy feithrin planhigion, gwrando ar synau natur ar ddyfeisiau cerddoriaeth neu dynnu lluniau o fyd natur a’u pinio i fyny y tu mewn.

a young asian man with a beard and long hair caring for indoor plants

 • Gwneud gweithgareddau yn yr awyr agored
  Mae bod yn gynhyrchiol y tu mewn yn wych – ond beth am ddod ag ef yn yr awyr agored? Gellid gwneud hyn ar gyfer gweithgareddau syml fel darllen, ymarfer corff neu fwyta’ch cinio!
 • Cysylltu ag anifeiliaid
  Mae astudiaethau wedi dangos y gall rhyngweithio ag anifeiliaid ostwng lefelau cortisol (hormon sy’n gysylltiedig â straen) a phwysedd gwaed is. Mae tystiolaeth arall yn awgrymu y gall anifeiliaid leihau unigrwydd, cynyddu teimladau o gefnogaeth gymdeithasol a rhoi hwb i’ch hwyliau.

an older woman giving a treat to a large brown dog

 • Helpwch yr amgylchedd
  Mae’r weithred o helpu rhywun neu rywbeth i wneud y byd yn lle gwell yn aml yn dod â theimladau mawr o lawenydd a phwrpas. Mae gwella’r emosiynau cadarnhaol, caredig hyn hefyd yn dod â nhw i flaen eich meddwl, gan eu gwneud yn haws eu cyrraedd yn ystod gwahanol rannau o’r dydd.
 • Ymarfer ymwybyddiaeth ofalgar / myfyrdod yn yr awyr agored
  Gallai hyn gynnwys canolbwyntio ar natur a seilio’ch hun i deimlo’n agosach ac yn gysylltiedig â’r ddaear. Mae teimladau o ddiolchgarwch tuag at natur a’i harddwch hefyd yn strategaeth fyfyrio ymwybyddiaeth ofalgar effeithiol.

O fy mhrofiad o dreulio amser ym myd natur, rwy’n gweld ei fod yn helpu i’m hatgoffa fy mod i’n rhan o rywbeth mwy, mewn gwirionedd, rydyn ni i gyd.

Cafodd popeth o’n cwmpas ei adeiladu a’i wneud o’r ddaear, gan gynnwys ein hunain. Mae’r ymdeimlad hwn o gysylltiad â phopeth a phawb o’n cwmpas yn ostyngedig ac yn gwneud i mi deimlo’n agosach at y byd ehangach, naturiol o’n cwmpas.

Yn olaf, mae natur yn brydferth. Mae harddwch yn agwedd sylfaenol ar ‘fod dynol’, ac mae gwerthfawrogi natur yn ei helaethrwydd pur, amrwd yn allweddol i nifer o fuddion llesiant cysylltiad natur.

Darllen mwy

 

Jasmine Trotman

Mae Jasmine yn fyfyriwr seicoleg ym Mhrifysgol Caerdydd ac ar hyn o bryd mae'n fyfyriwr lleoliad gyda NCMH.

Gofrestru ar gyfer y cylchlythyr
Cyfeiriad:

Y Ganolfan Iechyd Meddwl Genedlaethol,
Prifysgol Caerdydd,
Adeilad Hadyn Ellis,
Heol Maindy,
Caerdydd
CF24 4HQ

Ffôn:
+44 (0)29 2068 8401
E-bost:
Mae’r NCMH yn rhan o’r isadeiledd ymchwil i Gymru a ariannir gan Ymchwil lechyd a Gofal Cymru. | Polisi preifatrwydd