Skip to main content

JAMMIND: Fel y digwyddodd

"Ni fydd stigma yn diflannu dros nos. Ac eto, ni allwn ganiatáu i'r rhai sydd ag anhwylder meddyliol barhau i wynebu'r diraddio a gwatwar sydd wedi chwarae gormod o ran yn hanes dynol ryw. Gellir sicrhau dyfodol mwy disglair o lawer pan fydd gwybodaeth yn disodli anwybodaeth, [...] a phan fydd cyswllt â realiti anhwylder meddyliol (yn hytrach na stereoteipiau) yn cyffwrdd ag empathi pobl."

Stephen P. Hinshaw (2007)

Rhwng 28 a 30 Medi, croesawodd neuaddau Adeilad Hadyn Ellis lu o ddatblygwyr gemau fideo, ymgyrchwyr iechyd meddwl a niwrowyddonwyr. Tra bod rhai o aelodau’r gynulleidfa hon yn adnabod y lle eisoes, nid yw gweld datblygwyr gemau fideo yn rhywbeth arferol yng Nghanolfan MRC ar gyfer Geneteg a Genomeg Niwroseiciatrig Prifysgol Caerdydd, ac roeddem wrth ein bodd bod cynifer ohonynt wedi penderfynu ymuno â ni. Gyda’n gilydd, diolch i nawdd gan Ymddiriedolaeth Wellcome a’r Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl (NCMH), gwnaethom weithio’n hwyr o dan faner JAMMIND, ein digwyddiad Iechyd Meddwl a Gemau Cyfrifiadurol cyntaf.

Yn ystod y jam, cawsom gymorth gan banel o gynghorwyr a siaradwyr rhagorol. Rydym yn ddiolchgar iawn iddynt a hoffwn eu cydnabod yma. Gwnaeth yr Athro Paul Fletcher ein helpu i lansio’r digwyddiad, a rhoddodd gipolwg i ni ar bŵer gemau fideo i helpu i ddeall cyflyrau seiciatrig cymhleth (rwyf wir yn argymell ei drafodaeth ar brofiadau a chanfyddiad seicotig).

Ar ôl hynny, gwnaeth Dr. Arianna di Florio o NCMH ein herio â thystiolaeth a oedd yn dangos bod stigma’n bodoli am ei fod yn ymateb dynol hawdd i’r hyn sy’n anhysbys (cliciwch yma i weld ymchwil ar pam y gallai hyn fod yn wir). Yn olaf, ar yr ail ddiwrnod, cawsom drafodaeth bwysig gan Dr. Natasha Latysheva, rhaglennydd a gwyddonydd data profiadol a ddangosodd i ni pa mor anodd yw llywio’n llwyddiannus drwy ddyfroedd ansefydlog y diwydiant cyfrifiadurol gan gadw eich un yn ddiogel ac yn iach ar yr un pryd.

Rhwng y trafodaethau ac ar ôl iddynt ddod i ben, gwnaeth pob un o’n cyfranogwyr JAMMIND ymdrech enfawr, sydd wedi synnu pob un ohonom ar bwyllgor trefnu JAMMIND. Roedd pob un o’r syniadau a ddatblygwyd yn mynd i’r afael yn uniongyrchol â’r cysyniad anodd o gynrychioli iechyd meddwl (a salwch meddwl) ar ffurf gemau fideo. Fel yr wyf wedi dadlau o’r blaen, nid yw gemau fideo fel arfer yn awyddus i fynd i’r afael â’r mater hwn, ond mae’r gwaith a wnaed gan ein timau talentog yn dangos i ni nad oes angen i hyn fod yn wir.

Rydym i gyd yn gobeithio y bydd y gemau a grëwyd yn ystod y penwythnos hwn yn enghraifft arall o botensial y cyfrwng hwn i droi syniadau yn rhywbeth sy’n hwyliog a hyfryd.

Rydym hefyd yn gobeithio y byddant yn gwneud i chi feddwl am eu cynnwys a pham eu bod yn ei gyflwyno yn y ffordd honno: Sut maent yn gwneud i chi deimlo? A ydych wedi cael profiad tebyg i’r hyn y maent yn ei ddisgrifio? A ydynt yn gwneud i chi feddwl am y profiadau hynny mewn ffordd wahanol?

Mae croeso i chi gysylltu â ni drwy Twitter/Facebook/pa bynnag ffordd yr hoffech a dweud wrthym!

Hefyd, os ydych yn ddatblygwr gemau eich hun, dylech wybod y caiff cod ffynhonnell pob gêm JAMMIND ei ryddhau o dan drwydded X11, felly os hoffech adeiladu arnynt neu greu eich fersiwn neu eich stori eich hun, mae croeso i chi wneud hynny!

Gemau JAMMIND 2018

Y Cyfweliad

Y Cyfweliad (gwobr gydradd gyntaf), gan Chris Roper, Jessica Lacombe a Tom Chambers. Dychmygwch. Mae’n un o’r diwrnodau ‘o na’ hynny lle nad yw’r larwm wedi canu. Ac mae angen i chi fynd i rywbeth pwysig, cyfweliad ar gyfer swydd sy’n bwysig iawn i chi, neu o leiaf swydd sy’n golygu na fydd yn rhaid i chi fwyta nwdls ramen am fis arall.

Nawr, cynhelir y cyfweliad swydd mewn dwy funud mewn rhan o’r dref sy’n bell i ffwrdd, ond dylech gyrraedd yno’n hawdd os byddwch yn rhedeg yn gyflym, does bosib? Wel, bydd y gêm hon yn dangos i chi bod “hawdd” yn golygu rhywbeth gwahanol i bawb, ac efallai fod y dyn hwnnw neu’r fenyw honno sydd i weld yn rhedeg yn gyflymach na chi yn cael trafferth gyda phethau gwahanol.

Tynnu Llun

Tynnu Llun (gwobr gydradd gyntaf), gan Steve Sparkes, Oliver Jackson, Soma Wheelhouse, Munzir Quraishy a Jonaid Iqba. Mae bod yn un o’r ffotograffwyr gorau yn y byd a gweithio i National Geographic yn freuddwyd, yn enwedig pan fyddwch yn cael eich talu (gan gynnwys eich holl dreuliau!) i deithio i ynys anghysbell yng Nghanada i chwilio am garibŵ Dawson y credid ei fod wedi diflannu ers tro. Fodd bynnag, nid yn unig y mae’n rhaid i chi ddod o hyd i’r anifail hwn, ond mae’r ynys yn llawn rhywogaethau lliwgar o fadarch, ac rydych yn cael dyhead digroeso i dynnu lluniau ohonynt.

A fyddech yn gallu croesi’r ynys a dod o hyd i’r carw Llychlyn chwedlonol gan ymdopi â hyn hefyd?

Cael help

Cael help (ail wobr), gan William Akins, Ardhan Fadhlurrahman, Nicholas Clifton ac Anna Moon. Gall diwrnodau deimlo’n anodd pan ydych yn eich arddegau. Mae gennych bentwr o waith cartref, nid yw ffrindiau yn ateb eich galwadau, mae cariadon yn eich brifo ac nid yw eich rhieni yn deall.

Yn y sefyllfa hon, gall yr holl bwysau hynny gyda’i gilydd weithiau wneud i chi deimlo’n hollol flinedig ac nid ydynt yn caniatáu i chi feddwl am unrhyw beth arall. Pan fydd trafferthion bob dydd yn eich llethu, pan fyddwch yn teimlo’n ddigalon, a fyddech yn gallu gwneud penderfyniad anodd mewn pryd? A fyddwch yn gallu dweud “helpwch fi” wrth rywun?

Dr Antonio Pardiñas
Antonio is a Research Associate at Cardiff University's MRC Centre for Neuropsychiatric Genetics
Gofrestru ar gyfer y cylchlythyr
Cyfeiriad:

Y Ganolfan Iechyd Meddwl Genedlaethol,
Prifysgol Caerdydd,
Adeilad Hadyn Ellis,
Heol Maindy,
Caerdydd
CF24 4HQ

Ffôn:
+44 (0)29 2068 8401
E-bost:
Mae’r NCMH yn rhan o’r isadeiledd ymchwil i Gymru a ariannir gan Ymchwil lechyd a Gofal Cymru. | Polisi preifatrwydd