Helpu gyda’n ymchwil

Amadano’r astudiaeth

Yn ystod y cyfnod hwn nas gwelwyd ei debyg erioed, mae’n bwysig ystyried dylanwad eang argyfwng COVID-19 ar ein cymdeithas. Mae NCMH yn ceisio deall rhagor am effaith yr argyfwng ar bobl sy’n dioddef ag afiechyd y meddwl.

Os penderfynwch chi gymryd rhan, gofynnwn ni ichi roi peth gwybodaeth sylfaenol amdanoch chi, iechyd eich meddwl, eich lles a’ch profiad ynglŷn â COVID-19. Does dim rhaid ichi gymryd rhan a does dim rhaid ichi ateb unrhyw gwestiynau a allai aflonyddu arnoch chi.

Os nad ydych chi’n gyfarwydd â’n hymchwil, hoffen ni nodi pobl a fyddai’n fodlon ystyried cymryd rhan mewn prosiectau eraill ym maes iechyd y meddwl, hefyd.

Cymryd rhan

Os ydych chi’n hapus i gymryd rhan yn yr astudiaeth hon ewch i’n platfform arolwg ar-lein i ddechrau.

Please note that the online survey platform is only available in English

 

Beth fydd yn rhaid i mi ei wneud?

Mae cymryd rhan yn wirfoddol: chi sy’n penderfynu p’un a ydych am gofrestru ai peidio.

Os dewiswch chi gymryd rhan, fe’ch holir a fyddech chi’n fodlon gwneud y canlynol:

 1. Rhoi eich cyfeiriad ebost a pheth gwybodaeth bersonol megis dyddiad eich geni, eich grŵp ethnig a’ch statws cyflogaeth.
 2.  Ateb rhai cwestiynau am iechyd eich meddwl a’ch profiad ynghylch COVID-19. Bydd angen tua 20-25 munud i wneud hynny.
 3. Gadael inni gysylltu â chi yn fynych i ofyn cwestiynau dilynol am argyfwng COVID-19. Bydd mynychder y cysylltu’n dibynnu ar hynt yr argyfwng, ond dim mwy nag unwaith y mis ym mhob achos.
 4. Caniatáu inni ledaenu gwybodaeth ddienw ymhlith ymchwilwyr eraill a chanddynt sêl bendith wyddonol a moesegol ynghylch y cwestiynau yr hoffen nhw ichi eu hateb.

Byddwn ni’n defnyddio’ch atebion i’n helpu i ddeall rhagor am effaith COVID-19 ar iechyd y meddwl a dylanwadu ar bolisïau.

Rydyn ni wedi hel peth gwybodaeth am fudiadau y gallwch chi gysylltu â nhw os oes angen cymorth arnoch chi.

 

Dim ond i bobl sy’n cymryd rhan am y tro cyntaf:
Ar ôl llenwi’r holiadur, cewch chi ddewis a hoffech chi dderbyn gwybodaeth am waith NCMH yn rheolaidd a’n gwahodd i gysylltu â chi am gyfleoedd eraill i gymryd rhan mewn ymchwil. Os cytunwch chi, fe’ch holir a fyddech chi’n fodlon gwneud y canlynol, hefyd:

 1. Rhoi manylion cysylltu ychwanegol megis eich enw, eich cyfeiriad a rhif eich ffôn.
 2. Caniatáu inni gysylltu â chi yn y dyfodol am astudiaethau eraill a allai fod o ddiddordeb i chi. O wneud hynny, fyddwch chi ddim yn ymrwymo i gymryd rhan mewn unrhyw ymchwil.
 3. Caniatáu inni gysylltu â chi bob 6-12 mis i’ch gwahodd i roi rhagor o wybodaeth am iechyd eich corff a’ch meddwl a’ch ffordd o fyw.

Os cytunwch chi, cewch chi ddewis a hoffech chi gymryd rhan mewn unrhyw astudiaethau, holiaduron neu achlysuron a ddisgrifir pan gysylltwn ni â chi.

Cwestiynau Cyffredin

Pwy sy'n gwneud yr astudiaeth?

NCMH a ariennir gan Lywodraeth Cymru ac a arweinir gan Brifysgolion Caerdydd, Abertawe a Bangor yw NCMH. Fe’i hariennir gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, Llywodraeth Cymru. Cyfarwyddwr y Ganolfan Iechyd Meddwl Genedlaethol yw’r Athro Ian Jones.

Sut y gallaf ymuno â'r astudiaeth?

Byddwch yn cael cyfle i ymuno â’r astudiaeth ar ôl i chi ddarllen drwy’r wybodaeth a’i deall.

Beth yw manteision posibl cymryd rhan?

Gobeithiwn, trwy ddysgu mwy am effaith COVID-19 ar iechyd meddwl, y byddwn yn gallu hysbysu arbenigwyr a pholisi, gan arwain at ffyrdd newydd a gwell o gydnabod a darparu cefnogaeth ar adegau o angen. Fodd bynnag, mae’r rhain yn parhau i fod yn nodau tymor hir ac ni fyddwch yn elwa’n uniongyrchol o gymryd rhan yn yr astudiaeth hon.

Beth yw'r anfanteision a'r risgiau posibl o gymryd rhan?

Gall yr arolwg hwn gynnwys ateb cwestiynau a allai beri gofid i rai pobl.

Yn yr arolwg, rydym wedi cynnwys dolenni ar gyfer gwybodaeth am sefydliadau y gallwch eu galw os oes angen rhywfaint o gefnogaeth arnoch.

Pwy fydd yn gallu gweld fy ngwybodaeth?

Dim ond tîm yr astudiaeth fydd â mynediad i’ch data. Dim ond tîm yr astudiaeth fydd yn cysylltu â chi’n uniongyrchol.

Bydd yr holl wybodaeth a gesglir yn ystod yr ymchwil yn cael ei chadw’n hollol gyfrinachol. Mae deddfau llym sy’n diogelu eich preifatrwydd ar bob cam.

Yn unol â’r Ddeddf Diogelu Data a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR), bydd eich gwybodaeth yn cael ei chadw’n gyfrinachol trwy neilltuo cod astudio unigryw i’ch data. Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei drosglwyddo i unrhyw un a bydd yn cael ei storio mewn lleoliad ar wahân i weddill eich data. Ni fydd eich enw a’ch gwybodaeth adnabod yn cael eu trosglwyddo i unrhyw un.

Pa gwestiynau a ofynnir i mi nawr?

Pan gytunwch i gymryd rhan, gofynnir ichi ddarparu’ch cyfeiriad e-bost. Gofynnir i chi hefyd ateb rhai cwestiynau am eich iechyd meddwl a’ch profiadau sy’n gysylltiedig â COVID-19.

Cyfranogwyr newydd yn unig
Os penderfynwch gytuno i glywed am astudiaethau newydd, gofynnir i chi hefyd ddarparu rhai manylion cyswllt ychwanegol.

Pa mor aml y bydd rhywun yn cysylltu â mi?
 • Byddwn yn cysylltu â chi bob 6–12 mis i ofyn cwestiynau i chi am eich iechyd meddwl, eich iechyd cyffredinol a’ch ffordd o fyw.
 • Weithiau byddwn yn gofyn am wybodaeth nad ydych wedi’i rhoi o’r blaen. Weithiau byddwn yn gofyn yr un cwestiynau ag o’r blaen, er mwyn i ni allu gweld sut mae eich ffordd o fyw a’ch iechyd yn newid.
 • Yn ogystal â’r cyswllt rheolaidd hwn, mae’n bosibl y bydd tîm yr astudiaeth yn cysylltu â chi o bryd i’w gilydd er mwyn gofyn i chi gymryd rhan mewn astudiaethau newydd.
 • Mae’n bosibl y byddant yn cysylltu â chi am fod gennych gyflwr penodol (er enghraifft, iselder).
Faint o amser y bydd yn ei gymryd?

Yn gyntaf mae angen i chi gytuno i gymryd rhan yn yr arolwg. Mae hyn yn cynnwys darllen y wybodaeth hon ac yna cydsynio isod. Dylai hyn gymryd tua 5 munud. Cymerwch gymaint o amser ag sydd ei angen arnoch i benderfynu a ydych am gymryd rhan.

Ar ôl i chi ymuno, gofynnir rhai cwestiynau ichi. Dylai hyn gymryd tua 20-25 munud i’w orffen. Rydym yn gwybod ei bod yn well os gallwch chi gwblhau’r cwestiynau hyn ar yr un pryd, ond os nad yw hyn yn bosibl am ryw reswm yna gallwch ddod yn ôl i’r wefan yn nes ymlaen oherwydd gallwch arbed eich atebion ar ôl i chi orffen set o gwestiynau.

Pa mor aml y cysylltir â mi?

Gan fod yr astudiaeth hon yn edrych ar effaith argyfwng parhaus COVID-19, cysylltir â chi yn rheolaidd gyda chwestiynau dilynol. Bydd pa mor rheolaidd yr ydym yn cysylltu â chi yn dibynnu ar sut mae’r argyfwng yn datblygu ond ni fydd yn fwy nag unwaith y mis. Weithiau byddwn yn gofyn am wybodaeth nad ydych wedi’i rhoi o’r blaen. Weithiau byddwn yn gofyn yr un cwestiynau i chi ag o’r blaen fel y gallwn weld sut mae pethau wedi newid.

Cyfranogwyr newydd yn unig
Yn ogystal â’r cyswllt rheolaidd hwn, efallai y bydd tîm yr astudiaeth yn cysylltu â chi o bryd i’w gilydd, i ofyn i chi gymryd rhan mewn astudiaethau newydd. Efallai y cysylltir â chi oherwydd rhywbeth rydych chi wedi dweud wrthym amdano (er enghraifft, eich oedran).

Gall yr astudiaethau hyn gael eu cynnal gan dimau ymchwil eraill, ond dim ond tîm NCMH fydd yn cysylltu â chi’n uniongyrchol. Byddwn yn rhoi mwy o wybodaeth i chi am yr astudiaethau hyn gan gynnwys pam mae’r ymchwil yn cael ei gynnal, yr hyn y gellir gofyn i chi ei wneud a sut i arwyddo.

Chi sydd i benderfynu a ydych chi am gymryd rhan yn yr astudiaethau newydd hyn. Ni fydd yn effeithio ar eich cyfranogiad yn arolwg cyffredinol NCMH COVID-19 os yw’n well gennych beidio â chymryd rhan.

A allaf wrthod cymryd rhan neu dynnu'n ôl o'r astudiaeth?

Nid oes rhaid i chi gymryd rhan yn yr astudiaeth hon. Os byddwch yn penderfynu cymryd rhan, bydd gennych hawl o hyd i dynnu’n ôl o’r astudiaeth ar unrhyw adeg, a hynny heb roi rheswm.

Os byddwch yn penderfynu tynnu’n ôl o’r astudiaeth, bydd yr holl fanylion rydych wedi’u rhoi yn cael eu dinistrio. Ni fydd y rhain yn cael eu defnyddio ymhellach yn yr astudiaeth ymchwil.

Beth sy’n digwydd pan ddaw’r astudiaeth i ben?

Astudiaeth hirdymor yw hon a fydd yn caniatáu inni ddysgu am effaith COVID-19 ar iechyd meddwl. Bydd y wybodaeth a roddwch yn cael ei storio i’w defnyddio yn y tymor hir (o leiaf 15 mlynedd).

Ni fydd gennych unrhyw hawliad i unrhyw ddefnydd masnachol yn y dyfodol o ganlyniadau’r astudiaeth y defnyddiwyd eich data ynddo. Er mwyn gwneud y defnydd gorau o adnoddau byddwn yn rhannu data (yn ddienw i eithrio unrhyw fanylion personol) gyda gwahanol grwpiau o ymchwilwyr o’r GIG, prifysgolion a chwmnïau masnachol, yn y DU a thramor. Fodd bynnag, byddem yn pwysleisio na fydd y sefydliadau hynny byth yn cael mynediad at wybodaeth bersonol / adnabod (er enghraifft, eich enw, cyfeiriad, dyddiad geni).

Pwy sydd wedi adolygu’r astudiaeth?

Mae’r astudiaeth wedi cael cymeradwyaeth foesegol gan y Gwasanaeth Moeseg Ymchwil Cenedlaethol a chaniatâd gan y GIG (Ymchwil a Datblygu).

A gaf i drafod yr astudiaeth gyda rhywun sy'n annibynnol ar y prosiect?

Gallwch, gallwch gysylltu â Dr Vanessa Davies ar 029 2068 8340 neu ar daviesvj@cardiff.ac.uk. Gallwch hefyd ysgrifennu ati yn:

Dr Vanessa Davies

Rheolwr y Sefydliad
Sefydliad Ymchwil Niwrowyddoniaeth ac Iechyd Meddwl
3ydd Llawr,
Adeilad Hadyn Ellis
Ffordd Maindy
Caerdydd
CF24 4HQ

If you are happy to take part in this study please visit our online survey platform to get started.

Please note that the online survey platform is only available in English

O dan 18 oed? Gallwch helpu o hyd, ond nid ar-lein. Cysylltwch â ni yn info@ncmh.info neu ffoniwch 029 2068 8401 i gael gwybod rhagor.

Cyfeiriad:

Y Ganolfan Iechyd Meddwl Genedlaethol,
Prifysgol Caerdydd,
Adeilad Hadyn Ellis,
Heol Maindy,
Caerdydd
CF24 4HQ

Ffôn:
+44 (0)29 2068 8401
E-bost:
Mae’r NCMH yn rhan o’r isadeiledd ymchwil i Gymru a ariannir gan Ymchwil lechyd a Gofal Cymru. | Polisi preifatrwydd