Skip to main content

Helpu gyda’n ymchwil

Amadano’r astudiaeth

Yn ystod y cyfnod hwn nas gwelwyd ei debyg erioed, mae’n bwysig ystyried dylanwad eang argyfwng COVID-19 ar ein cymdeithas. Mae NCMH yn ceisio deall rhagor am effaith yr argyfwng ar bobl sy’n dioddef ag afiechyd y meddwl.

Os penderfynwch chi gymryd rhan, gofynnwn ni ichi roi peth gwybodaeth sylfaenol amdanoch chi, iechyd eich meddwl, eich lles a’ch profiad ynglŷn â COVID-19. Does dim rhaid ichi gymryd rhan a does dim rhaid ichi ateb unrhyw gwestiynau a allai aflonyddu arnoch chi.

Os nad ydych chi’n gyfarwydd â’n hymchwil, hoffen ni nodi pobl a fyddai’n fodlon ystyried cymryd rhan mewn prosiectau eraill ym maes iechyd y meddwl, hefyd.

Cymryd rhan

Os ydych chi’n hapus i gymryd rhan yn yr astudiaeth hon ewch i’n platfform arolwg ar-lein i ddechrau.

Please note that the online survey platform is only available in English

 

Beth fydd yn rhaid i mi ei wneud?

Mae cymryd rhan yn wirfoddol: chi sy’n penderfynu p’un a ydych am gofrestru ai peidio.

Os dewiswch chi gymryd rhan, fe’ch holir a fyddech chi’n fodlon gwneud y canlynol:

  1. Rhoi eich cyfeiriad ebost a pheth gwybodaeth bersonol megis dyddiad eich geni, eich grŵp ethnig a’ch statws cyflogaeth.
  2.  Ateb rhai cwestiynau am iechyd eich meddwl a’ch profiad ynghylch COVID-19. Bydd angen tua 20-25 munud i wneud hynny.
  3. Gadael inni gysylltu â chi yn fynych i ofyn cwestiynau dilynol am argyfwng COVID-19. Bydd mynychder y cysylltu’n dibynnu ar hynt yr argyfwng, ond dim mwy nag unwaith y mis ym mhob achos.
  4. Caniatáu inni ledaenu gwybodaeth ddienw ymhlith ymchwilwyr eraill a chanddynt sêl bendith wyddonol a moesegol ynghylch y cwestiynau yr hoffen nhw ichi eu hateb.

Byddwn ni’n defnyddio’ch atebion i’n helpu i ddeall rhagor am effaith COVID-19 ar iechyd y meddwl a dylanwadu ar bolisïau.

Rydyn ni wedi hel peth gwybodaeth am fudiadau y gallwch chi gysylltu â nhw os oes angen cymorth arnoch chi.

 

Dim ond i bobl sy’n cymryd rhan am y tro cyntaf:
Ar ôl llenwi’r holiadur, cewch chi ddewis a hoffech chi dderbyn gwybodaeth am waith NCMH yn rheolaidd a’n gwahodd i gysylltu â chi am gyfleoedd eraill i gymryd rhan mewn ymchwil. Os cytunwch chi, fe’ch holir a fyddech chi’n fodlon gwneud y canlynol, hefyd:

  1. Rhoi manylion cysylltu ychwanegol megis eich enw, eich cyfeiriad a rhif eich ffôn.
  2. Caniatáu inni gysylltu â chi yn y dyfodol am astudiaethau eraill a allai fod o ddiddordeb i chi. O wneud hynny, fyddwch chi ddim yn ymrwymo i gymryd rhan mewn unrhyw ymchwil.
  3. Caniatáu inni gysylltu â chi bob 6-12 mis i’ch gwahodd i roi rhagor o wybodaeth am iechyd eich corff a’ch meddwl a’ch ffordd o fyw.

Os cytunwch chi, cewch chi ddewis a hoffech chi gymryd rhan mewn unrhyw astudiaethau, holiaduron neu achlysuron a ddisgrifir pan gysylltwn ni â chi.

Cwestiynau Cyffredin

If you are happy to take part in this study please visit our online survey platform to get started.

Please note that the online survey platform is only available in English.

Cyfeiriad:

Y Ganolfan Iechyd Meddwl Genedlaethol,
Prifysgol Caerdydd,
Adeilad Hadyn Ellis,
Heol Maindy,
Caerdydd
CF24 4HQ

Ffôn:
+44 (0)29 2068 8401
E-bost:
Mae’r NCMH yn rhan o’r isadeiledd ymchwil i Gymru a ariannir gan Ymchwil lechyd a Gofal Cymru. | Polisi preifatrwydd