Polisi Preifatrwydd

GDPR

O dan y Ddeddf GDPR, mae gennym ddyletswydd cyfreithiol i ddiogelu unrhyw wybodaeth a gasglwn gennych. Rydym yn defnyddio technolegau ac amgryptio blaenllaw i ddiogelu eich data ac yn defnyddio safonau diogelwch llym i atal unrhyw fynediad iddo heb awdurdod. Nid ydym yn trosglwyddo eich manylion i unrhyw drydydd parti neu adran o’r llywodraeth.

Rydym wedi ymrwymo i fodloni gofynion y cyfreithiau a chodau canlynol:

  • Rheoliad Cyffredinol Diogelu Data (GDPR) yr Undeb Ewropeaidd
  • Ddeddf Diogelu Data 1998 a’r Ddeddf Diogelu Data newydd a fydd yn gweithredu gofynion GDPR

Rydym yn cynnal ymchwil gan ddefnyddio dulliau gwyddonol ac rydym yn ymrwymo, wrth gael eich cydweithrediad, i beidio â’ch camarwain am natur yr ymchwil neu sut y bydd y canfyddiadau’n cael eu defnyddio. Bydd eich ymatebion bob amser yn cael eu trin yn gyfrinachol.

 

 

Ein gwahoddiadau a cheisiadau ymchwil

Ni fyddwn yn eich camarwain am natur yr ymchwil na sut y bydd y data’n cael ei ddefnyddio. Os cewch eich gwahodd i gymryd rhan mewn ymchwil, y rheswm yw oherwydd eich bod wedi rhoi eich caniatâd i ni gysylltu â chi yn y dyfodol at ddibenion ymchwil.

Os yw’r NCMH wedi cysylltu â chi ac nid ydych yn credu eich bod wedi rhoi eich caniatâd neu rydych yn dymuno i’ch enw gael ei dynnu oddi ar y gronfa ddata, rhowch wybod i ni a byddwn yn eich dileu o’r rhestr gyswllt ar gyfer cyfleoedd ymchwil yn y dyfodol.

Byddwn hefyd yn anfon neu’n e-bostio diweddariadau am yr NCMH a’n hymchwil yn achlysurol i helpu i’ch hysbysu am y cynnydd sy’n cael ei wneud. Os ydych yn dymuno i’ch enw gael ei dynnu oddi ar ein rhestr cysylltiadau diweddariadau, rhowch wybod i ni a byddwn yn eich dileu o’r rhestr gyswllt ar gyfer diweddariadau NCMH.

Mae’n bosibl y byddwn yn rhannu eich cyfeiriad e-bost a data personol angenrheidiol arall gydag Ymgyrch Weithredol, darparwr gwasanaethau e-bost, i anfon rhai o’r negeseuon e-bost hyn. Cedwir y data hwn yn unol â polisi preifatrwydd Ymgyrch Weithredol. Mae’n bosibl i’r data yma gael ei storio y tu allan i’r UE. Caiff ei gadw am y cyfnod y byddwch yn dewis parhau i dderbyn negeseuon gennym drwy danysgrifiad.

Gwybodaeth rydym yn ei chasglu

Rydym yn casglu gwybodaeth pan fyddwch chi’n ymuno â’r NCMH.

Gall y wybodaeth a gasglwn gynnwys eich gwybodaeth bersonol megis enw, cyfeiriad, cod post, rhyw, galwedigaeth, oed, dyddiad geni, cyfeiriad e-bost, rhif ffôn ac ati, yn ogystal â pheth gwybodaeth sensitif ynghylch iechyd a materion iechyd meddwl oedd gennych neu rydych yn eu profi ar hyn o bryd.

Byddwn ond yn casglu a defnyddio gwybodaeth bersonol yn unol â’r polisi hwn i’r graddau y bernir ei bod yn rhesymol angenrheidiol i wasanaethu ein pwrpasau ymchwil dilys, a byddwn yn cynnal mesurau diogelu priodol i sicrhau diogelwch, uniondeb, cywirdeb a phreifatrwydd y wybodaeth a ddarparwyd gennych.

Bydd gwybodaeth adnabod bersonol a gesglir yn cael ei chadw am ddim mwy na 15 mlynedd o ddiwedd y prosiect.

Sut rydym yn defnyddio eich gwybodaeth

Defnyddir y wybodaeth bersonol a gasglwn i helpu i ateb cwestiynau ymchwil pwysig. Mae problemau iechyd meddwl yn adlewyrchu cydadwaith cymhleth o ffactorau cymdeithasol, seicolegol a biolegol. Mae hyn yn golygu na all un dull ymchwil ddarparu’r holl atebion, felly rydym yn defnyddio amrywiaeth o dechnegau i ymchwilio i sut mae’r meysydd hyn yn gorgyffwrdd ac yn rhyngweithio.

Ymchwil Seicogymdeithasol

Rydym yn defnyddio cyfweliadau ac asesiadau sy’n seiliedig ar holiaduron (ysgrifenedig ac ar-lein) i gasglu gwybodaeth am ffactorau cymdeithasol a seicolegol a all ddylanwadu ar risg person o fynd yn sâl.

Drwy allu nodi nodweddion penodol mewn personoliaeth a phenderfynyddion cymdeithasol neu ddigwyddiadau bywyd penodol sy’n gysylltiedig â pherygl uwch o salwch, gallwn helpu gweithwyr iechyd proffesiynol i ganfod cleifion sydd mewn perygl yn gynharach a rhoi mynediad iddynt i’r cymorth a’r driniaeth gywir.

Ymchwil fiolegol

Mae ein hymchwil fiolegol yn gam pwysig tuag at ddatblygu gwell diagnosisau a thriniaethau. Mae astudiaethau labordy yn ein helpu i ddeall mwy am sut y gallai salwch meddwl newid y ffordd y mae moleciwlau, celloedd nerfol a systemau’r ymennydd yn gweithio.

Ymchwil Niwroddelweddu

Mae niwroddelweddu yn cynnig mewnwelediad pwerus i strwythur a swyddogaeth yr ymennydd dynol. Gall technegau fel MRI ein helpu i bontio’r bwlch o ran deall sut mae’r symptomau a brofir mewn salwch meddwl yn gysylltiedig â ffactorau risg genetig.

Gallwn hefyd ymchwilio i effeithiolrwydd niwroddelweddu fel triniaeth ar gyfer problemau iechyd meddwl yn ogystal â chaethiwed i gyffuriau ac alcohol.

Gyda phwy rydym yn rhannu’r wybodaeth

Ni fyddwn yn gwerthu eich gwybodaeth bersonol i drydydd partïon. O bryd i’w gilydd, mae’n bosibl y byddwn yn cyflogi cwmnïau ac unigolion eraill i gyflawni swyddogaethau ar ein rhan, fel cysylltu â gwybodaeth iechyd a gesglir fel mater o drefn. Bydd ganddynt fynediad i’r wybodaeth bersonol sydd ei hangen arnynt i gyflawni eu swyddogaethau ond ni fyddant yn ei defnyddio at ddibenion eraill, a phan fo’n bosibl rydym yn gwneud y data yn ddienw yn llwyr. Mae’n rhaid iddynt hefyd brosesu’r wybodaeth bersonol fel y’i nodir yn y polisi preifatrwydd hwn ac fel y caniateir gan Ddeddf Diogelu Data/cyfreithiau’r DU.

 

Gwybodaeth rydyn ni'n ei chasglu

Mae ein gwefan yn casglu data personol gennych mewn dwy ffordd:

Gwybodaeth rydym yn ei chasglu ar ein gwefan

  • data rydych chi’n ei rhoi eich hun
  • data a gesglir yn awtomatig.

Data rydych chi’n ei rhoi eich hun

Pan fyddwch yn cyflwyno data adnabyddadwy yn wirfoddol ar y wefan hon (mae hyn yn cynnwys cyflwyno ffurflenni adborth, tanysgrifiadau neu holiaduron), defnyddir y wybodaeth a gyflwynir yn unswydd i ymateb i’ch ymholiadau ac i’r diben a fwriadwyd. Nid ydym yn rhannu gwybodaeth am ddefnyddwyr y we gyda thrydydd partïon a byddwn dim ond yn cadw’r wybodaeth am yr hyd y bydd angen i ni.

Offer Arolwg Ar-lein

Rydym yn cyflawni’r rhan fwyaf o’n harolygon ar-lein gan ddefnyddio Gizmo Survey ac ambell i rai eraill eraill trwy ddefnyddio arolygon ar-lein. Mae’r ddau wedi rhoi sicrwydd eu bod yn bodloni safonau GDPR. Gweler eu polisïau preifatrwydd i gael rhagor o wybodaeth:

Data a gasglwyd yn awtomatig

Mae’r data y mae ein gwefan yn ei gasglu’n awtomatig yn ein helpu i ddeall pa rannau ohoni sydd fwyaf poblogaidd, o ble y daw ymwelwyr a sut maen nhw’n ei defnyddio. Mae hyn yn ein galluogi i wneud gwelliannau yn y dyfodol.

Ystadegau defnyddio

Wrth i chi ddefnyddio ein gwefan, bydd data am y tudalennau yr ymwelwyd â nhw yn cael ei anfon at Google Analytics fel ein bod yn gwybod faint o bobl sy’n ei defnyddio. Mae hyn yn cynnwys y tudalennau unigol yr ymwelwyd â nhw, cyfeiriad IP dienw, y ddyfais, y porwr a’r wefan y daethoch ohoni. Efallai y bydd yn cael ei gadw y tu allan i’r UE, ond mae Google yn gydymffurfiwr ardystiedig gyda Privacy Shield UE-UDA. Caiff y data ei storio am 26 mis yn unol â pholisi preifatrwydd Google.

Fideos YouTube

Ar dudalennau sy’n cynnwys fideos YouTube, caiff data am y fideos rydych yn eu gwylio ei anfon at Google a’i storio’n unol â pholisi preifatrwydd Google. Gall Google ei ddefnyddio i bersonoli hysbysebion i chi. Gallwch ddewis peidio â bod yn rhan o hyn drwy Osodiadau Google’s Ads a gwneud cais am eich data neu ei ddileu drwy eich Cyfrif Google.

Sain SoundCloud

Pan fyddwn yn defnyddio sain wedi’i mewnblannu, caiff gwybodaeth am y dudalen y gwnaethoch ymweld â hi a’r hyn rydych yn gwrando arno ei anfon at SoundCloud a’i gadw’n unol â pholisi preifatrwydd SoundCloud. Gallwch wneud cais am eich data neu ofyn iddo gael ei ddileu drwy Ganolfan Gymorth SoundCloud.

Briwsion

Mae’r wefan hon yn defnyddio briwsion. Ffeiliau testun bychan sy’n cael eu hanfon i’ch cyfrifiadur neu eich dyfais symudol gan y gwefannau y byddwch chi’n ymweld â nhw yw briwsion.  Fe’u defnyddir i’ch gwahaniaethu oddi wrth ddefnyddwyr eraill. Caiff rhai eu creu gan ein gwefan a rhai gan drydydd partïon ar ein rhan.

Briwsion hanfodol

Mae angen briwsion hanfodol er mwyn i’n gwefan weithio. Os ydych yn atal yr holl friwsion o’n gwefan, mae’n bosibl na fydd yn gweithio’n iawn. Pan fyddwch yn ymweld â’n gwefan, gelwir y pethau y byddwch yn eu gwneud tra eich bod yma yn sesiwn. Gosodir briwsionyn ar eich dyfais fel bod y wefan yn gallu cofio gwybodaeth rydych wedi’i rhoi i ni wrth i chi symud o dudalen i dudalen. Heb friwsion sesiwn, ni fyddai ffurflenni aml-dudalen (er enghraifft) yn gweithio.

Briwsion anhanfodol

Mae ein gwefan hefyd yn gosod briwsion nad ydynt yn hanfodol er mwyn iddi weithio ond maen nhw’n ddefnyddiol iawn naill ai ar gyfer ymwelwyr i’r wefan neu NCMH ei hun.

Ystadegau defnyddio

Wrth i chi ddefnyddio ein gwefan, bydd data am eich ymweliad yn cael ei anfon at Google Analytics fel ein bod yn gwybod faint o bobl sy’n ei defnyddio. Mae Google Analytics hefyd yn gosod briwsion ar eich dyfais er mwyn iddo allu cysylltu mwy nag un ymweliad â thudalennau penodol â’r un ymwelydd.

Cynnwys o safleoedd eraill

Ar dudalennau sy’n cynnwys fideos YouTube, mae Google yn anfon briwsion er mwyn iddynt allu dangos hysbysebion sy’n fwy perthnasol i chi. Gallwch optio allan drwy osodiadau hysbysebion Google.

Effeithiolrwydd hysbysebu

Ar rai rhannau o’n gwefan, rydym yn defnyddio cod a ddarperir gan Google, Facebook neu Twitter i fesur effeithiolrwydd ein hymgyrchoedd hysbysebu. Mae’r cod hwn yn gosod briwsion sy’n caniatáu i Facebook a Google ddweud wrthym pa hysbyseb oedd yr un fwyaf llwyddiannus. Gallwch optio allan o’r briwsion hyn trwy:

Rheoli a blocio briwsion

Gallwch newid y gosodiadau ym meddalwedd eich porwr i reoli cwcis unigol neu rwystro cwcis yn gyfan gwbl. Isod mae cyfarwyddiadau ar gyfer porwyr poblogaidd:

Diogelwch

Diogelwch

Mae’r NCMH yn cynnal mesurau diogelwch technegol, gweinyddol a ffisegol priodol i ddiogelu gwybodaeth, gan gynnwys, heb gyfyngiad, wybodaeth bersonol adnabyddadwy, a dderbyniwyd neu a gasglwyd gennym ni. Byddwn yn adolygu, monitro ac yn gwerthuso ein harferion preifatrwydd a’n systemau amddiffyn yn rheolaidd. Dim ond gweithwyr awdurdodedig sy’n cael gweld yr wybodaeth bersonol y byddwch yn ei darparu i ni ar gyfer dadansoddi data, rheoli ansawdd, diweddaru’ch data, a’ch hysbysu am gyfleoedd i helpu gyda gwaith ymchwil a’r cynnydd mae’r NCMH wedi’i wneud.

Hawliau Mynediad

Mae eich cydweithrediad gyda’r NCMH yn wirfoddol bob amser, ac rydym bob amser yn ddiolchgar am eich help. Mae gennych yr hawl i dynnu’n ôl eich cydsyniad ar gyfer cymryd rhan yn yr NCMH ar unrhyw adeg ac i’ch manylion person gael eu dileu.

I wneud hyn, cyflwynwch eich cais yn ysgrifenedig i’r e-bost neu’r cyfeiriad post a nodir ar y dudalen hon.

Ymholiadau

Oes bydd gennych unrhyw ymholiadau ynghylch y polisi hwn, ein gwefan neu ein hymchwil, cysylltwch â ni trwy ddefnyddio’r manylion ar y tudalen hwn.

Mae’n bosibl y caiff ein polisi ei ddiweddaru o bryd i’w gilydd a bydd y fersiwn ddiweddaraf bob amser ar gael yma ar wefan NCMH neu ar gael wrth gymryd rhan mewn ymchwil ar-lein.

Manylion cyswllt

National Centre for Mental Health
Cardiff University
Hadyn Ellis Building
Maindy Road
Cardiff
CF24 4HQ

Tel: +44(0)29 2068 8401
Email: info@ncmh.info

Cyfeiriad:

Y Ganolfan Iechyd Meddwl Genedlaethol,
Prifysgol Caerdydd,
Adeilad Hadyn Ellis,
Heol Maindy,
Caerdydd
CF24 4HQ

Ffôn:
+44 (0)29 2068 8401
E-bost:
Mae’r NCMH yn rhan o’r isadeiledd ymchwil i Gymru a ariannir gan Ymchwil lechyd a Gofal Cymru. | Polisi preifatrwydd