Skip to main content

Helpu gyda’n ymchwil

Diolch am glicio ar y ddolen testun a anfonodd Bwrdd Iechyd Caerdydd a’r Fro. Mae Bwrdd Iechyd Caerdydd a’r Fro a’r Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl (NCMH) yn cydweithio i geisio cael cymaint o bobl â phosibl i gymryd rhan yn ein hastudiaeth i helpu i ddeall achosion a sbardunau iechyd meddwl.

Ynglŷn â’r astudiaeth

Rydym yn ceisio deall pam mae rhai pobl yn dioddef o broblemau gyda’u hiechyd meddwl. Drwy gymharu gwybodaeth gan bobl sydd wedi profi problemau iechyd meddwl â gwybodaeth gan bobl nad ydynt wedi eu profi, rydym yn gobeithio dysgu rhagor am y ffactorau a all wneud rhai pobl yn fwy tebygol o fynd yn sâl nag eraill.

Gobeithiwn y bydd ein hastudiaeth yn gwella dealltwriaeth o salwch meddwl ac yn helpu i ddod o hyd i driniaethau gwell yn y dyfodol. Os byddwch yn penderfynu cymryd rhan, byddwn yn gofyn ichi roi rhywfaint o wybodaeth sylfaenol amdanoch chi a’ch iechyd meddwl er mwyn ein helpu i ateb y cwestiynau ymchwil pwysig hyn. Rydym hefyd am nodi pobl a fyddai’n fodlon i ni gysylltu â nhw i gymryd rhan mewn rhagor o brosiectau ymchwil iechyd meddwl.

Mae angen cynifer o bobl â phosibl arnom i gymryd rhan – lle bynnag yr ydych yn byw a p’un a ydych wedi profi salwch meddwl neu beidio.

Os ydych yn fodlon cymryd rhan yn yr astudiaeth hon, ewch i’n platfform ar-lein i fwrw ati.

Cwestiynau Cyffredin

Os ydych chi’n hapus i gymryd rhan yn yr astudiaeth hon ewch i’n platfform arolwg ar-lein i ddechrau.

Please note that the online survey platform is only available in English.

Cyfeiriad:

Y Ganolfan Iechyd Meddwl Genedlaethol,
Prifysgol Caerdydd,
Adeilad Hadyn Ellis,
Heol Maindy,
Caerdydd
CF24 4HQ

Ffôn:
+44 (0)29 2068 8401
E-bost:
Mae’r NCMH yn rhan o’r isadeiledd ymchwil i Gymru a ariannir gan Ymchwil lechyd a Gofal Cymru. | Polisi preifatrwydd