Skip to main content

Cymorth digidol i bobl ifanc gyda’u hwyliau a’u lles

Cefndir

Mae llawer o bobl ifanc yn cael problemau gyda’u hwyliau, a dyw’r rhan fwyaf ohonyn nhw ddim yn cael unrhyw help.

Rydym ni nawr yn edrych ar ffyrdd gwahanol i helpu pobl ifanc ar-lein gyda’u hiechyd, eu hwyliau a’u lles.

Rydym ni wedi datblygu rhaglen ar-lein/ap gyda phobl ifanc a theuluoedd/gofalwyr i gefnogi eu hwyliau a’u lles.

Os hoffech gymryd rhan yn yr astudiaeth hon, llenwch y ffurflen sydd i’w gweld ar waelod y dudalen.

Pam ydym ni’n cynnal yr ymchwil hon?

Mae gennym ddiddordeb mewn gweld sut y gallai pobl ifanc a rhieni/gofalwyr ddefnyddio’r rhaglen ar-lein/ap, o’i gymharu â defnyddio pecyn gwybodaeth digidol ar gyfer hwyliau a lles, ynghyd ag unrhyw gymorth arall maen nhw’n ei gael (e.e. cwnsela mewn ysgolion).

Mae’n bwysig cael adborth er mwyn i ni wybod sut i wella a phrofi’r rhaglen hon ymhellach.

Os gwelir ei bod yn effeithiol, gallai’r rhaglen fod ar gael am ddim yn y dyfodol.

Pwy all gymryd rhan?

 1. Pobl ifanc:
  • sydd rhwng 13 a 19 oed
  • sydd wedi cael problemau gyda’u hwyliau a’u lles (e.e. teimlo’n isel eu hwyliau)
  • sydd â chyswllt rheolaidd a’r rhyngrwyd.

Does dim ots a ydyn nhw’n cael cymorth arall (e.e. cwnsela yn yr ysgol neu gwasanaethau iechyd meddwl plant a’r glasoed cynradd).

Gallant gymryd rhan os ydynt o dan CAMHS uwchradd. Fodd bynnag rydym ni’n edrych am bobl ifanc nad ydyn nhw’n derbyn therapy ar gyfer hwyliau isel/iselder dan ofal gwasanaethau uwchradd CAMHS ar y pryd, ac nad oes ganddyn nhw broblemau iechyd meddwl difrifol (ar wahân i iselder a gorbryder) lle gall cymorth arall fod yn fwy addas.

Mae’r astudiaeth yn agored i bobl ifanc sy’n byw yng Nghymru neu’r Alban.

2 Eu rhieni a’u gofalwyr

Beth mae’n ei olygu?

Dyma beth fydd yn digwydd os ydych chi’n hapus i gymryd rhan:

Dechrau’r prosiect:

 1. Cwblhau ffurflen ar-lein, siarad gyda ni am y prosiect a chydsynio i gymryd rhan
 2. Cwblhau holiadur ar-lein am eich hwyliau a’ch lles, sy’n cymryd tua 25-30 munud
 3. Derbyn dolen at raglen ar-lein/ap neu becyn gwybodaeth digidol

Dau fis ar ôl dechrau:

 1. Cwblhau’r un holiadur ar-lein
 2. Os defnyddioch chi’r rhaglen, ateb cwestiynau ychwanegol am eich adborth, sy’n cymryd tua 10-15 munud

Bydd gan ddwy ran o dair o bobl ifanc fynediad at y rhaglen ar-lein a bydd traean yn derbyn y pecyn gwybodaeth. Bydd cyfrifiadur yn penderfynu ym mha grŵp fyddwch chi.

Gallwch ddefnyddio’r rhaglen neu’r pecyn mor aml ag ydych chi’n ei ddymuno – ar eich pen eich hun neu gyda rhywun arall fel cwnselydd, rhiant/gofalwr neu ffrind.

Ar ôl tua dau fis, os ydych chi’n defnyddio’r rhaglen, efallai y byddwn yn gofyn a hoffech chi gyfarfod â ni am o ddeutu 30-60 munud i drafod eich adborth, drwy fideo-gynadledda (e.e. Zoom, Skype neu MS Teams), dros y ffôn neu wyneb yn wyneb.

Os defnyddioch chi’r rhaglen, byddwn ni’n monitro ar-lein sut rydych chi’n ei defnyddio, fel pa mor aml rydych chi’n mewngofnodi, ond nid beth ydych chi’n ei gofnodi, fel sut rydych chi’n teimloam 6 mis o ddechrau’r prosiect. 

Byddwn yn anfon talebau rhodd (gift vouchers) atoch i ddiolch am gymryd rhan ac am eich amser.

Sylwer

Mae recriwtio ar gyfer yr Astudiaeth Cefnogaeth Ddigidol bellach wedi cau. Diolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi helpu gyda’r prosiect hwn. Gall y rhai sy’n dal i gymryd rhan barhau i gael gafael ar yr adnoddau sydd ar gael dros y misoedd nesaf.

 

Anfonwch e-bost at YmchwilPoblIfancArlein@caerdydd.ac.uk os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os hoffech help i lenwi’r ffurflen.

Os ydych yn teimlo ar unrhyw adeg eich bod angen cymorth yn ymwneud â’ch iechyd meddwl, siaradwch â rhywun yr ydych yn ymddiried ynddo (e.e. rhiant neu ofalwr), cwnselydd neu therapydd (os ydych yn gweld rhywun), neu eich meddyg teulu. Mae dolenni a chysylltiadau ar ddiwedd y ffurflen isod, a allai fod yn ddefnyddiol hefyd. Os byddwch yn llenwi’r ffurflen neu’n cymryd rhan yn yr astudiaeth, efallai y bydd y tîm ymchwil yn cysylltu â’ch meddyg teulu os oes ganddynt bryder difrifol am eich lles.

Cyfeiriad:

Y Ganolfan Iechyd Meddwl Genedlaethol,
Prifysgol Caerdydd,
Adeilad Hadyn Ellis,
Heol Maindy,
Caerdydd
CF24 4HQ

Ffôn:
+44 (0)29 2068 8401
E-bost:
Mae’r NCMH yn rhan o’r isadeiledd ymchwil i Gymru a ariannir gan Ymchwil lechyd a Gofal Cymru. | Polisi preifatrwydd