Skip to main content

Anhwylder deubegynol, beichiogrwydd a geni plant

Mae cael babi yn ddigwyddiad mawr ym mywyd unrhyw fenyw. I鈥檙 rhai sydd ag anhwylder deubegynol (a elwid gynt yn iselder manig) mae hyd yn oed fwy o bethau i鈥檞 hystyried.

Mae gan fenywod sydd ag anhwylder deubegynol a鈥檜 teuluoedd lawer o gwestiynau ond gall fod yn anodd iddynt gael yr atebion sydd eu hangen arnynt. Yn y daflen hon byddwn yn ceisio ateb rhai o鈥檙 cwestiynau a ofynnir gan fenywod sydd ag anhwylder deubegynol ac sy鈥檔 ystyried cael babi, gan gynnwys:

 • Beth yw鈥檙 risgiau sy鈥檔 gysylltiedig 芒 menywod beichiog sydd ag anhwylder deubegynol?
 • Beth gallaf ei wneud cyn beichiogi, yn ystod y beichiogrwydd, ac ar 么l geni鈥檙 babi i leihau鈥檙 posibilrwydd o fynd yn s芒l?

Mae profiad ac amgylchiadau pob menyw yn unigryw. Nid yw鈥檔 bosibl rhoi atebion a fydd yn berthnasol i bob menyw – yn hytrach, byddwn yn codi rhai o鈥檙 materion pwysig, ac yn pwysleisio pa mor bwysig yw eu trafod 芒鈥檙 gweithwyr proffesiynol sy鈥檔 gysylltiedig 芒鈥檆h gofal a鈥檙 bobl allweddol yn eich bywyd, fel eich partner a鈥檆h teulu.

Er gwaethaf y materion pwysig a drafodir yn y daflen hon, nid ydym am roi鈥檙 argraff y dylai menywod sydd ag anhwylder deubegynol osgoi cael plant. Mae llawer o fenywod ag anhwylder deubegynol yn falch iawn eu bod wedi magu teulu ac yn famau gwych.

Yn wir, mae鈥檙 rhan fwyaf o fenywod sy鈥檔 dioddef o鈥檙 salwch ac sy鈥檔 ystyried dechrau teulu, pan g芒nt yr holl wybodaeth berthnasol, yn penderfynu ceisio cael babi.

Anhwylder deubegynol a beichiogrwydd: beth yw鈥檙 risgiau?

Gall menywod ag anhwylder deubegynol fynd yn s芒l yn ystod beichiogrwydd ond maent yn wynebu risg fawr o fod yn s芒l ar 么l geni鈥檙 babi. Mae cyfnodau o seicosis 么l-enedigol (gweler isod) yn digwydd ar 么l tua 25% (25 ymhob 100) o enedigaethau i fenywod sydd ag anhwylder deubegynol.

Mae hyn gannoedd o weithiau鈥檔 uwch nag ydyw i fenywod sydd heb gael salwch seiciatrig yn y gorffennol. Mae iselder 么l-enedigol yn digwydd ar 么l 25% (25 ymhob 100) arall o enedigaethau. Felly, mae tua hanner y menywod sydd ag anhwylder deubegynol (50 ymhob 100) yn cadw鈥檔 iach ar 么l cael babi a gall tua hanner gael cyfnod o salwch.

Mae dau grwp o fenywod sydd ag anhwylder deubegynol yn wynebu mwy o risg hyd yn oed: y rheini sydd wedi cael salwch 么l-enedigol difrifol yn y gorffennol, a鈥檙 rheini sydd 芒 mam neu chwaer sydd wedi cael salwch 么l-enedigol difrifol. I鈥檙 grwpiau hynny o fenywod gall y risg o ddioddef seicosis 么l-enedigol fod dros 50% (yn fwy na 50 mewn 100).

Felly rhaid i fenywod ag anhwylder deubegynol feddwl yn ofalus iawn am y risgiau hyn. Hyd yn oed os ydych yn iach ar hyn o bryd mae鈥檔 bosibl iawn yr ewch yn s芒l eto yn fuan ar 么l geni鈥檙 babi.

Beth yw iselder 么l-enedigol a seicosis 么l-enedigol?

Gall pyliau o gynnwrf (manig) ac iselder (iselhaol) ddigwydd tua鈥檙 adeg y bydd menywod sydd ag anhwylder deubegynol yn geni plant, a gall fod yn ddifrifol. Mae symptomau hwyliau fel gorfoledd, natur flin ac iselder yn gyffredin. Gall symptomau seicotig fel lledrithiau a gweld drychioliaethau ddigwydd hefyd.

Pan fydd symptomau o鈥檙 fath yn ddifrifol, gellir galw hyn yn gyfnod o 鈥榮eicosis 么l-enedigol鈥 neu 鈥榮eicosis 么l-esgorol鈥. Gellir galw cyfnodau o hwyliau gwael erailll ar yr adeg hon yn 鈥榠selder 么l-enedigol鈥. Mae angen i fenywod sy鈥檔 dioddef seicosis 么l-enedigol neu iselder 么l-enedigol difrifol gael eu derbyn i鈥檙 ysbyty fel arfer, ond maent yn aml yn ymateb yn dda iawn i driniaeth.

Er y credir mai seicosis 么l-enedigol yw鈥檙 salwch mwy difrifol, gall rhai cyfnodau o iselder 么l-enedigol fod yn ddifrifol hefyd – yn enwedig ymhlith menywod sydd ag anhwylder deubegynol.

Ymhlith menywod sydd ag anhwylder deubegynol mae鈥檔 aml yn anodd dweud a yw cyfnod yn iselder 么l-enedigol neu鈥檔 seicosis 么l-enedigol. Rhaid cymryd pob cyfnod o salwch 么l-enedigol ymhlith menywod sydd ag anhwylder deubegynol o ddifrif.

Mae sawl ffordd wahanol y gall cyfnod o salwch 么l-enedigol ddechrau. Yn aml mae gan fenywod symptomau iselder neu fania neu gymysgedd o鈥檙 ddau. Gall symptomau newid yn gyflym iawn o awr i awr ac o un diwrnod i鈥檙 nesaf

Mae鈥檙 seicosis 么l-enedigol mwyaf cyffredin yn dechrau yn ystod yr ychydig wythnosau cyntaf ar 么l yr enedigaeth. Yn aml, mae symptomau yn dechrau yn ystod yr ychydig ddyddiau cyntaf ar 么l cael babi. Yn llai cyffredin, mae鈥檙 salwch yn dechrau yn ddiweddarach – sawl wythnos ar 么l i鈥檙 babi gael ei eni. Gall iselder 么l-enedigol ddechrau hyd at 6 mis ar 么l yr enedigaeth.

Symptomau

 • Teimlo 鈥榗ynnwrf鈥, 鈥榶n manig鈥, neu 鈥榰wch ben eich digon鈥.
 • Teimlo鈥檔 isel o ran hwyl, yn ddagreuol ac yn ei chael hi鈥檔 anodd mwynhau unrhyw beth.
 • Teimlo鈥檔 flin neu鈥檔 bryderus. n Teimlo鈥檔 ddryslyd neu fel petaech mewn breuddwyd.
 • Yn ei chael hi鈥檔 anodd cysgu, neu ddim eisiau cysgu.
 • Teimlo鈥檔 baranoiaidd, yn amheus neu鈥檔 ofnus.
 • Gweld, clywed neu deimlo pethau nad ydynt yno mewn gwirionedd (gweld drychiolaethau).
 • Cael meddyliau rhyfedd neu gredu pethau rhyfedd sy鈥檔 annhebygol o fod yn wir (lledrithiau).

Efallai na fyddwch yn gofalu amdanoch eich hun cystal ag y byddech pan ydych yn iach, a gall eich symptomau olygu ei bod yn anodd iawn i chi ofalu am eich babi. Os cewch gyfnod o salwch 么l-enedigol, efallai na fyddwch yn sylweddoli eich bod yn s芒l. Efallai y bydd eich partner, teulu neu ffrindiau yn sylweddoli bod rhywbeth o鈥檌 le a bydd angen iddynt ofyn am help – gwnewch yn siwr bod ganddynt y rhifau ff么n ar gyfer eich t卯m iechyd meddwl neu wasanaeth brys wrth law.

Beth sy鈥檔 gwneud i rai menywod fynd yn s芒l ar yr adeg hon?

Mae ymchwil wedi dysgu llawer am yr hyn sy鈥檔 achosi anhwylder deubegynol. Gwyddom y gall y salwch ddilyn mewn teuluoedd, a bod llawer o ffactorau a all achosi cyfnod o salwch. Ond er y gwyddom fod menywod sydd ag anhwylder deubegynol yn dueddol o fod yn s芒l yn dilyn genedigaeth, nid ydym yn deall yn llawn pam bod geni babi yn arwain at y salwch. Gall fod yn gysylltiedig 芒 hormonau, tarfu ar gwsg neu鈥檔 syml am fod babi newydd yn ddigwyddiad mawr mewn bywyd.

Drwy wneud ymchwil bellach, gallwn ddysgu mwy a defnyddio鈥檙 wybodaeth hon er mwyn helpu i atal a thrin y salwch. Dyna pam mae trefnu i fenywod beichiog sydd ag anhwylder deubegynol gymryd rhan mewn gwaith ymchwil yn eu helpu. Ceir manylion am rai prosiectau ymchwil sy鈥檔 chwilio am wirfoddolwyr yn ddiweddarach yn y daflen hon.

Beth gallaf ei wneud i leihau鈥檙 risg o fod yn s芒l?

Ystyried beichiogi

Yn ddelfrydol, mae鈥檔 well trafod eich meddyliau ynghylch beichiogi gyda鈥檆h meddyg teulu a鈥檆h t卯m seiciatrig cyn ceisio beichiogi. Mae gan rai seiciatryddion a gweithwyr proffesiynol eraill ym maes iechyd meddwl ddiddordeb penodol mewn beichiogrwydd a geni plant (a elwir weithiau yn Seiciatreg 脭l-enedigol). Yn y DU mae nifer o dimau Iechyd Meddwl 脭l-enedigol rhagorol ond yn anffodus nid ydynt ar gael ym mhob rhan o鈥檙 wlad.

Gofynnwch a allwch gael eich atgyfeirio at d卯m Iechyd Meddwl 脭lenedigol – fel arfer, byddai鈥檔 well ganddynt eich gweld mor gynnar 芒 phosibl, yn ddelfrydol cyn i chi feichiogi, ac nid os ewch yn s芒l yn unig. Mae llawer o dimau Iechyd Meddwl 脭l-enedigol yn gweithio gydag unedau 鈥淢am a鈥檌 Baban鈥 a all dderbyn mamau s芒l gyda鈥檜 babanod.

Os nad oes gwasanaeth lleol ar gael, efallai y gallwch weld seiciatrydd 么lenedigol ymhellach i ffwrdd neu efallai fod Gwasanaeth Anhwylder sy鈥檔 Effeithio ar Hwyliau arbenigol yn eich ardal chi. Hyd yn oed os nad yw鈥檙 opsiynau hyn ar gael, yn ddelfrydol, dylai pob menyw sydd ag anhwylder deubegynol weld seiciatrydd am gyngor os yw鈥檔 bwriadu ceisio beichiogi, hyd yn oed os nad yw yng ngofal gwasanaethau seiciatrig ar hyn o bryd.

Byddwch yn gallu trafod:

 • Sut i wneud yn siwr eich bod mor iach 芒 phosibl pan fyddwch yn ceisio beichiogi.
 • Eich risg o ddatblygu seicosis 么l-enedigol neu iselder 么l-enedigol.
 • Risgiau a manteision meddyginiaeth yn ystod beichiogrwydd ac ar 么l yr enedigaeth. Bydd hyn yn golygu bod y wybodaeth sydd ei hangen arnoch i wneud penderfyniadau am eich triniaeth gennych.
 • Y math o ofal y gallwch ei ddisgwyl yn eich ardal leol. Er enghraifft, sut y bydd gweithwyr proffesiynol yn cydweithio 芒 chi a鈥檆h teulu. Hefyd, a oes gwasanaeth iechyd meddwl 么l-enedigol, bydwraig arbenigol neu uned mam a鈥檌 baban yn agos atoch.

Yn ystod beichiogrwydd

Mewn gwirionedd, nid yw llawer o achosion o feichiogrwydd wedi鈥檜 cynllunio. Yn y sefyllfa hon, rhowch wybod i bobl cyn gynted 芒 phosibl, a pheidiwch 芒 rhoi鈥檙 gorau i gymryd y feddyginiaeth yn sydyn cyn cael cyngor.

Mae鈥檔 bwysig rhoi gwybod i bawb sy鈥檔 gysylltiedig 芒鈥檆h beichiogrwydd fod gennych anhwylder deubegynol, a bod risg o fynd yn s芒l unwaith eto yn dilyn yr enedigaeth. Dylech hysbysu eich bydwraig, eich meddyg teulu, eich ymwelydd iechyd a鈥檆h obstetrydd am eich salwch, a bydd angen dweud wrth eich t卯m iechyd meddwl am eich beichiogrwydd. Efallai y byddwch am ddangos y daflen hon iddynt.

Mae鈥檔 bwysig mynd i鈥檙 afael 芒 materion eraill y gwyddys eu bod yn cynyddu鈥檙 risg o fynd yn s芒l. Gallai hyn gynnwys ceisio lleihau pethau eraill sy鈥檔 achosi straen yn eich bywyd a cheisio cael digon o gwsg ar ddiwedd y beichiogrwydd ac ar 么l i鈥檙 babi gael ei eni.

Mae hefyd yn ddefnyddiol meddwl am yr 鈥渁rwyddion rhybudd cynnar鈥 sy鈥檔 awgrymu eich bod yn mynd yn s芒l fel y gallwch chi, a鈥檙 rheini sy鈥檔 agos atoch, gadw golwg amdanynt. Mae rhai menywod, er enghraifft, yn dechrau codi鈥檔 gynnar iawn yn y bore, yn rhoi鈥檙 gorau i fwyta鈥檔 iawn neu鈥檔 dadlau mwy nag arfer.

Pa feddyginiaethau sy鈥檔 ddiogel i鈥檞 cymryd os wyf yn feichiog?

Byddai鈥檔 well gan y rhan fwyaf o fenywod beidio 芒 chymryd meddyginiaeth tra鈥檔 feichiog ac mae鈥檙 penderfyniad ynghylch cymryd unrhyw feddyginiaeth benodol bob amser yn anodd. Ar gyfer rhai meddyginiaethau a ddefnyddir i drin anhwylderau ar yr hwyliau ystyrir bod y risgiau yn fach. I eraill mae鈥檙 risgiau yn fwy, ond mewn rhai amgylchiadau gall fod yn briodol o hyd i feddyginiaeth gael ei chymryd. O dan yr amgylchiadau hyn gall manteision cymryd meddyginiaeth fod yn gorbwyso鈥檙 risgiau.

Bydd cydbwyso risgiau a manteision yn amrywio rhwng meddyginiaethau a bydd yn wahanol i bob menyw. Rhaid i unrhyw risg sy鈥檔 deillio o gymryd meddyginiaeth gael ei phwyso a鈥檌 mesur yn erbyn y risgiau i chi a鈥檆h babi os ewch yn s芒l. Mae hefyd yn bwysig sylweddoli bod 2 neu 3 o bob 100 o fabanod yn cael eu geni gydag abnormaledd, hyd yn oed os nad yw鈥檙 fam wedi cymryd unrhyw feddyginiaeth.

I fenywod nad ydynt yn cymryd meddyginiaeth neu sydd wedi rhoi鈥檙 gorau i gymryd meddyginiaeth oherwydd y beichiogrwydd, mae opsiwn o ddechrau meddyginiaeth ar ddiwedd y beichiogrwydd neu ar 么l i鈥檙 babi gael ei eni i leihau鈥檙 risg o fynd yn s芒l. Efallai y bydd llawer o fenywod sydd wedi ymateb yn dda iawn i feddyginiaeth i sefydlogi hwyliau yn y gorffennol yn penderfynu dechrau ei chymryd eto er mwyn lleihau鈥檙 posibilrwydd o gyfnod o salwch 么l-enedigol.

Mae鈥檔 bwysig trafod yr opsiynau hyn gyda鈥檆h meddyg – yn ddelfrydol cyn i chi fynd yn feichiog – ond chi a鈥檆h partner fydd yn gwneud y penderfyniad terfynol i barhau i gymryd eich meddyginiaeth, ei newid neu roi鈥檙 gorau i鈥檞 chymryd.

Pa ofal y dylwn ei gael yn ystod beichiogrwydd?

Os oes gennych anhwylder deubegynol dylech gael gofal arbenigol yn ystod beichiogrwydd. Os oes t卯m iechyd meddwl 么l-enedigol yn eich ardal dylech gael eich atgyfeirio ato pan fyddwch yn canfod eich bod yn feichiog (neu pan fyddwch yn ystyried ceisio beichiogi). Fel arall dylai t卯m iechyd meddwl cyffredinol eich gweld.

Yn ddelfrydol, dylai pawb sy鈥檔 gysylltiedig 芒鈥檆h gofal yn ystod beichiogrwydd fod yn ymwybodol o鈥檙 anhwylder deubegynol, a gwybod bod perygl y gallech gael cyfnod o salwch 么l-enedigol. Dylai cynllun gofal ysgrifenedig gynnwys symptomau rhybuddio cynnar a chynllun ar gyfer y beichiogrwydd a鈥檙 cyfnod 么l-enedigol. Yn ddelfrydol, dylech gael copi o鈥檙 cynllun, a dylai gynnwys manylion am sut y gallwch chi a鈥檆h teulu gael help yn gyflym os byddwch yn mynd yn s芒l.

Gofal ar yr uned mamolaeth

Bydd eich gofal mamolaeth yn ystod y cyfnod esgor yn dibynnu ar beth sydd ei angen arnoch chi a鈥檆h babi. Bydd y bydwragedd yn eich helpu i fwydo a gofalu am eich babi.

Os oes gennych unrhyw symptomau o salwch meddwl bydd seiciatrydd yn eich gweld pan fyddwch yn yr ysbyty. Bydd y gofal a gewch yn dibynnu ar ba mor s芒l ydych chi.

Efallai y byddwch yn gweld seiciatrydd neu nyrs iechyd meddwl cyn i chi adael yr ysbyty hyd yn oed os ydych yn iach. Gallant edrych ar y cynllun a wnaethoch yn ystod eich cyfarfod cynllunio cyn geni鈥檙 babi a sicrhau bod gennych unrhyw feddyginiaeth sydd ei hangen arnoch.

Gofal pan fyddwch yn mynd adre o鈥檙 ysbyty gyda鈥檆h babi

Mae鈥檙 ychydig wythnosau cyntaf ar 么l i鈥檆h babi gael ei eni yn adeg beryglus i chi fynd yn s芒l, a gall colli cwsg arwain at gyfnod o salwch i rai menywod. Mae cael digon o gwsg gyda babi newydd yn amlwg yn anodd, ond efallai y bydd yn bosibl i鈥檆h partner neu deulu helpu i fwydo鈥檙 babi ambell waith yn ystod y nos.

Dylid monitro eich iechyd meddwl yn agos. Dylai eich bydwraig, eich ymwelydd iechyd a鈥檆h nyrs iechyd meddwl ymweld 芒 chi鈥檔 rheolaidd yn ystod yr wythnosau cyntaf ar 么l geni eich babi. Os byddwch yn mynd yn s芒l caiff hyn ei nodi鈥檔 gyflym a chewch driniaeth yn gynnar.

Dylech chi a鈥檆h teulu sicrhau bod gennych rifau cyswllt mewn argyfwng ar gyfer gwasanaethau brys lleol. Gallwch ddefnyddio鈥檙 rhain, mynd i weld eich meddyg teulu neu fynd i鈥檙 adran damweiniau ac achosion brys, os ydych chi, neu eich partner neu deulu, yn meddwl eich bod yn mynd yn s芒l. Os ydych yn meddwl eich bod yn mynd yn s芒l, peidiwch ag oedi. Mae鈥檔 well gweld rhywun yn gyflym oherwydd gall y symptomau waethygu鈥檔 gyflym iawn.

Os bydd angen i chi gael eich derbyn i鈥檙 ysbyty, gallwch fynd i Uned Mam a鈥檌 Baban lle cewch chi a鈥檆h babi eich derbyn, neu i ward seiciatreg gyffredinol i oedolion. Os nad oes uned o鈥檙 fath yn agos atoch, mae鈥檔 bosibl y cewch eich anfon i uned beth bellter i ffwrdd. Gall hyn olygu rhywfaint o deithio i鈥檆h teulu, ond mae鈥檔 bwysig i chi gael y driniaeth arbenigol sydd ei hangen arnoch.

Beth am fwydo ar y fron?

Mae angen meddyginiaeth ar y rhan fwyaf o fenywod sy鈥檔 cael cyfnod 么l-enedigol o anhwylder deubegynol. Mae鈥檔 bosibl bwydo ar y fron tra鈥檔 cymryd rhai meddyginiaethau. Gall eich seiciatrydd s么n wrthych am y risgiau a鈥檙 manteision sy鈥檔 gysylltiedig 芒 meddyginiaethau wrth fwydo ar y fron. Mae鈥檔 bosibl na fyddwch yn gallu bwydo ar y fron.

Mae llawer o resymau am hyn:

 • Efallai eich bod yn rhy s芒l.
 • Efallai y cewch eich derbyn i鈥檙 ysbyty heb eich babi.
 • Efallai y bydd angen meddyginiaeth arnoch nad yw鈥檔 ddiogel os ydych yn bwydo ar y fron.

Bydd rhai menywod yn teimlo鈥檔 euog am na allant fwydo ar y fron, ond ni ddylech deimlo鈥檔 euog. Os cewch gyfnod o salwch 么l-enedigol, nid eich bai chi fydd hyn. Er mwyn eich babi, mae鈥檔 bwysig eich bod yn cael y driniaeth sydd ei hangen arnoch fel eich bod yn gwella.

A gaf fy atgyfeirio at Wasanaethau Cymdeithasol?

Caiff rhai menywod eu hatgyfeirio at Wasanaethau Cymdeithasol Plant a Theuluoedd. Efallai y cewch eich atgyfeirio yn ystod eich beichiogrwydd oherwydd eich risg uchel o gael cyfnod o salwch 么l-enedigol difrifol. Efallai y cewch eich atgyfeirio hefyd os ydych yn datblygu salwch 么lenedigol.

Weithiau bydd menywod yn poeni bod hyn yn golygu y bydd pobl yn meddwl na allant ofalu am eu babi. Fel arfer, nid yw hyn yn wir. Cewch eich asesu er mwyn cadarnhau bod gennych gefnogaeth eich teulu, eich ffrindiau a gweithwyr proffesiynol.

Fe鈥檆h asesir hefyd er mwyn sicrhau bod cynllun diogel ar gyfer eich babi ar gael os na fyddwch yn ddigon da i ofalu amdano. Os bydd angen eich atgyfeirio, dylid trafod hyn gyda chi (oni bai eich bod yn rhy s芒l).

Bydd rhai menywod a鈥檜 partneriaid yn poeni y bydd pobl yn meddwl na allant ofalu am eu babi, os gofynnant am help ar gyfer symptomau salwch meddwl. I鈥檙 gwrthwyneb, mae gofyn am help a chael triniaeth yn golygu eich bod yn gwneud y gorau i鈥檆h babi. Ystyrir hyn yn rhywbeth cadarnhaol.

Efallai y bydd angen help ychwanegol arnoch gan aelodau o鈥檆h teulu. Os na chewch unrhyw gefnogaeth gan deulu na ffrindiau, yna bydd Gwasanaethau Cymdeithasol yn gallu helpu o bosibl.

Gall gweithwyr cymdeithasol ddod o hyd i ofalwr dros dro ar gyfer eich babi os bydd angen i chi ddod i鈥檙 ysbyty ac nad oes gwely Mam a鈥檌 Baban ar gael. Er y gall gymryd amser, mae鈥檙 rhan fwyaf o fenywod yn gwella鈥檔 llwyr ac yn dod yn famau da. Anaml iawn y caiff babanod eu gwahanu oddi wrth famau sydd ag anhwylder deubegynol.

Os oes gennyf anhwylder deubegynol a fydd fy mhlant yn ei gael hefyd?

Mae llawer o afiechydon yn dilyn mewn teuluoedd. Mae hyn yn wir am ddiabetes, clefyd y galon ac asthma, ond hefyd ar gyfer cyflyrau seiciatrig fel anhwylder deubegynol. Mae tystiolaeth dda fod genynnau a phrofiadau pobl yn bwysig ac yn cyfrannu at wneud rhai pobl yn fwy tebygol o fod yn s芒l. Mae hyn yn debygol o ymwneud 芒 llawer iawn o enynnau – a phob un ond yn effeithio ychydig iawn ar y perygl o fynd yn s芒l.

Er y bydd plant pobl ag anhwylder deubegynol yn wynebu mwy o risg o fynd yn s芒l na phobl yn gyffredinol, mae鈥檔 bwysig cofio eu bod yn fwy tebygol o aros yn iach. Dim ond tua 10% o blant sydd 芒 rhiant ag anhwylder deubegynol sy鈥檔 datblygu鈥檙 cyflwr, felly nid yw 90% yn cael y salwch hwn (er bod anhwylderau sy鈥檔 effeithio ar yr hwyliau, fel iselder, hefyd yn fwy cyffredin).

Rhagor o wybodaeth a chymort

Websites

 


Cofrestrwch nawr er mwyn gwneud gwahaniaeth
Cyfeiriad:

Y Ganolfan Iechyd Meddwl Genedlaethol,
Prifysgol Caerdydd,
Adeilad Hadyn Ellis,
Heol Maindy,
Caerdydd
CF24 4HQ

Ff么n:
+44 (0)29 2068 8401
E-bost:
Mae鈥檙 NCMH yn rhan o鈥檙 isadeiledd ymchwil i Gymru a ariannir gan Ymchwil lechyd a Gofal Cymru. | Polisi preifatrwydd