Skip to main content

Stori Barbara

Mae Barbara yn gweithio fel Mentor Cymheiriaid Amenedigol yng Nghaerdydd. Mae hi鈥檔 mwynhau nofio a phobi ac mae鈥檔 berchen ar sbaengi adara aur o鈥檙 enw Bailey. Dyma ei stori hi:

Ar 么l rhoi geni i ddau o blant, datblygais seicosis 么l-enedigol a threuliais amser mewn uned mamau a babanod. Wyth mlynedd yn ddiweddarach des i鈥檔 s芒l eto ac ar 么l dau gyfnod arall cefais ddiagnosis o anhwylder deubegynnol.

Ers hynny rwyf wedi bod yn ymgyrchydd brwd ac roeddwn yn rhan o鈥檙 ymgyrch i ddatblygu a sefydlu uned mamau a babanod newydd yn Ysbyty Tonnau yn 2017.

Ces i gyfle i wirfoddoli gyda’r elusen Action on Postpartum Psychosis (APP) am sawl blwyddyn a wnaeth fy ysgogi i archwilio gyrfa mewn mentora cymheiriaid.

Rwy鈥檔 dwlu ar fy ngwaith ac rwy鈥檔 gresynu nad oedd ar gael i mi’r holl flynyddoedd hynny鈥檔 么l.

Rwy’n gweithio gyda th卯m gwych, hyd yn oed wrth ochr fy ymgynghorydd amenedigol gwreiddiol.

Rwyf wedi troi鈥檙 hyn a oedd yn sefyllfa ddrwg i mi yn un hynod o gadarnhaol sydd o fudd i eraill bob dydd.

Rwy鈥檔 teimlo鈥檔 gryf am ddefnyddio fy mhrofiad personol i godi ymwybyddiaeth, ac wedi gwneud hyn trwy siarad mewn amrywiaeth o gynadleddau a digwyddiadau a chyfweld a Wales Online a Radio 4.

Rwy鈥檔 credu ei bod mor bwysig rhannu profiadau byw, gan obeithio y bydd yr ymchwil hon yn helpu i godi ymwybyddiaeth o seicosis 么l-enedigol a fydd, gobeithio, yn arwain at ddiagnosis cyflymach, a denu mwy o gyllid i鈥檙 sector iechyd meddwl.

Dywedwch wrthym rywbeth nad ydym yn ei wybod amdanoch chi?

Prynais hen WV Beetle pan oeddwn yn 17 oed gan lwyddo i鈥檞 adfer gyda help fy nhad!

Cyfeiriad:

Y Ganolfan Iechyd Meddwl Genedlaethol,
Prifysgol Caerdydd,
Adeilad Hadyn Ellis,
Heol Maindy,
Caerdydd
CF24 4HQ

Ff么n:
+44 (0)29 2068 8401
E-bost:
Mae鈥檙 NCMH yn rhan o鈥檙 isadeiledd ymchwil i Gymru a ariannir gan Ymchwil lechyd a Gofal Cymru. | Polisi preifatrwydd