Cartref

Croeso i wefan y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl.

Mae’r Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl yng Nghaerdydd yn gweithio i ganfod mwy am salwch meddwl, gyda’r nod o wella diagnosis, triniaeth a chymorth i’r bobl sy’n cael eu heffeithio ganddo.

Gall salwch meddwl effeithio ar unrhyw un, ni waeth beth yw eu hoedran, hil, rhyw na chefndir cymdeithasol. Yn y DU, amcangyfrifir y bydd chwarter ohonom yn profi problemau gyda’n lles meddwl ar ryw adeg yn ein bywydau.

Gall salwch meddwl fod ar nifer o ffurfiau gwahanol. Mae awtistiaeth, anhwylder deubegynol, iselder, sgitsoffrenia, anhwylder straen wedi trawma a chlefyd Alzheimers i gyd yn enghreifftiau o salwch meddwl.

Po fwyaf a wyddom am salwch meddwl, y gorau fydd y cyfle a gawn i wella dulliau o’i atal a thriniaethau.

Mae’r Ganolfan yn rhan o seilwaith ymchwil i Gymru a ariennir gan y Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Ymchwil Gofal Cymdeithasol ac Iechyd (NISCHR), Llywodraeth Cymru. Fe’i cynhelir gan Ganolfan Ymchwil Meddygol Geneteg a Genomeg Niwroseiciatryddol Prifysgol Caerdydd a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro.

Sut y gallwch chi helpu

Mae salwch meddwl yn effeithio ar bob unigolyn yn wahanol iawn. Oherwydd hyn, rydym yn awyddus i recriwtio miloedd o wirfoddolwyr o bob cwr o Gymru ac ar draws bob grŵp oedran. Darllenwch ragor am sut y gallwch helpu gyda’n hymchwil.